Hoppa till innehåll
Media

Delegationen för etniska relationer informerar:
Rapport: Rasism är en del av ungas vardag

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2023 14.00
Pressmeddelande

Delegationen för etniska relationer (ETNO) ordnade i september 2023 en serie diskussioner runt om i Finland. I dialogerna diskuterade unga och vuxna om vilken slags rasism och trakasserier unga utsätts för samt vilka konsekvenser dessa för de ungas liv. Sammanfattningsrapporten ger en överblick över den rasism som unga möter i Finland och innehåller också ungdomars förslag för att öka den gemensamma förståelsen och ingripa i rasism.

Nästan alla ungdomar som deltog i diskussionerna hade utsatts för rasism. De unga har blivit utsatta för rasism och diskriminering bland annat på grund av sin etniska bakgrund, sitt utseende, sin klädsel och sitt språk. Diskriminering tar sig uttryck bland annat i störande kommentarer och öknamn, utestängning och våld. I skolan och studiehandledningen hade unga upplevt fördomar och diskriminerande attityder samt till exempel diskriminering i jobbsökning på basis av ett namn som låter utländskt. 

Unga önskar att man i hörgre grad ingriper i rasism 

Unga vill att särskilt vuxna tar ansvar och ingriper i rasism. De unga beskrev hur rasism påverkar deras välbefinnande, psykiska hälsa, studie- och arbetsmotivation samt framtidstro. Å andra sidan ger bland annat uppmuntrande personer i den egna närståendekretsen, antirasistiska inlägg och gemenskap i sociala medier samt offentligt stöd av inflytelserika människor hopp för unga.

De unga föreslår följande åtgärder för att utrota rasism i vardagen:

  • Vuxna i skolor och på läroanstalter tar huvudansvaret för att ingripa i rasism, mobbning och rasistiska skämt som sker där. Vuxna i skolan ges möjlighet att lära sig mer om rasism och hur man ingriper i rasism.
  • Inga ungdomar får lämnas ensam. Vuxna arbetar aktivt för att skapa gruppsammanhållning mellan unga med olika bakgrund i skolan, i hobbyer och på arbetsplatser. Kommunerna ordnar kompisverksamhet för unga.
  • Unga får professionellt stöd och kamratstöd för att behandla sina erfarenheter av rasism. De unga får information om verksamheten och resurser anvisas för den.
  • Arbetsplatserna identifierar och ingriper i diskriminerande praxis vid rekrytering av praktikanter och arbetstagare och i arbetsgemenskapens vardag. 
  • Vuxna som arbetar med ungdomar lyssnar på de ungas önskemål och ger dem konkreta råd om hur de ska uppnå sina mål och drömmar. 

Det behövs mer dialog och gemensam förståelse

En av de viktigaste iakttagelserna i diskussionsserien var att det behövs mer dialog i Finland för att föra samman olika slags människor med låg tröskel. Rapporten innehåller konkreta anvisningar och uppmuntrar människor och gemenskap att ordna dialoger, det vill säga jämlika diskussioner som ökar förståelsen kring frågor som gäller rasism och diskriminering. 

Delegationen, som finns i anslutning till justitieministeriet, är ett forum för dialog och samarbete mellan invandrarna, de etniska minoriteter, myndigheterna, de politiska partierna och frivilligorganisationerna. Sammanfattningsrapporten har utarbetats av ekonomie doktor Elina Henttonen från Valtaamo Oy och direktör Janne Kareinen från Dialogakademin och Areja Oy. 

Ytterligare information:
Rapportens författare:
Janne Kareinen, direktör, Dialogakademin, Aretai oy, tfn 0456316516, [email protected] 
Elina Henttonen, politices doktor, Valtaamo oy, tfn 050 546 9251, [email protected] 

Delegationen för etniska relationer:
Peter Kariuki, specialsakkunnig, tfn 0295 150191, [email protected]
Nina Suorsa, sakkunnig, tfn 0295 150279, [email protected] 

Ingen föds till att hata: Ungas dialoger om rasism och diskriminering (på finska)

Tillbaka till toppen