Hoppa till innehåll
Media

Utbyte av straffregisteruppgifter ska utvidgas till att omfatta medborgare i länder utanför EU

justitieministeriet
Utgivningsdatum 17.3.2016 13.41
Pressmeddelande

EU vill effektivisera medlemsstaternas samarbete i fråga om utbyte av straffregisteruppgifter. Enligt kommissionens direktivförslag ska EU-länderna effektivisera utbytet av information om domar mot tredjelandsmedborgare, dvs. medborgare i länder utanför EU, samt lagra dessa personers fingeravtryck. Statsrådet översände förslaget till riksdagen.

Systemet för utbyte av straffregisteruppgifter mellan EU-medlemsstaterna omfattar för närvarande främst EU-medborgare. I enskilda ärenden ska medlemsstaterna på begäran av en annan medlemsstat överföra straffregisteruppgifter för handläggning av brottmål. Informationssystemet för utbyte av straffregisteruppgifter ECRIS (European Criminal Records System) togs i bruk i april 2012.
Direktivförslaget syftar till att komplettera ECRIS-systemet. Den medlemsstat i vilken en fällande dom har meddelats mot en tredjelandsmedborgare ska i systemet lagra uppgifterna om domen samt den dömda personens fingeravtryck.
 
Med hjälp det föreslagna systemet kan medlemsstaterna rikta sin begäran om uppgifter direkt till den medlemsstat där tredjelandsmedborgaren har dömts. För närvarande är det enda sättet att söka information om en tredjelandsmedborgares domar i andra medlemsstater att ställa frågan till alla andra medlemsstater.
 
Förslaget som gäller utbyte av straffregisteruppgifter är en del av EU:s åtgärder för att bekämpa terrorism. Behandlingen av förslaget inleddes i EU:s arbetsgrupp i februari.

Statsrådet förhåller sig i princip positivt till direktivförslagets målsättningar. Enligt statsrådet ska man dock i förhandlingarna sträva efter att medlemsstaterna behöver harmonisera sin lagstiftning enbart till den del detta anses nödvändigt för att trygga ett effektivt samarbete.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Tarja Innanen, tfn 02951 50338, e-post: fö[email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen