Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statsunderstöd för brottsförebyggande projekt har delats ut

Justitieministeriet
8.5.2020 15.37
Pressmeddelande

Justitieministeriet har beviljat sammanslutningar som arbetar med att förebygga brottslighet understöd för rehabilitering av vålds- och sexualförbrytare och bekämpning av sexualbrott. Det årliga anslaget för understöden är ca 1,2 miljoner euro för åren 2020–2022.

Justitieministeriet fick inom utsatt tid 16 ansökningar om understöd. Sammanlagt ansöktes understöd till ett belopp av 8 508 003 miljoner euro.

I detta inledande skede beviljade ministeriet statsunderstöd för åtta projekt enligt följande:

•    Förbundet för mödra- och skyddshem rf 960 000 euro för ett helhetsbetonat rehabiliteringsprogram,
•    Helsingforsmissionen rf 147 900 euro för att utvidga verksamhetsmodellen Exit Krp till att omfatta hela landet,
•    Kalliolan Setlementti ry 394 605 euro för ett nytt åtgärdsprogram för förebyggande av våldsbrott,
•    Stiftelsen för stöd till kriminalvården 163 738 euro för rehabilitering av unga som gjort sig skyldiga till våldsbrott och till förebyggande av våldsbejakande radikalisering och 27 036 euro för 2020 för ett nytt åtgärdsprogram för förebyggande av våldsbrott,
•    Setlementti Tampere ry 216 388 euro för verksamhetsmodellen Välitä! för förebyggande av sexuellt våld,
•    Sexpo-säätiö sr 295 000 euro för projektet SeriE samt
•    Vuolle Setlementti ry 309 600 euro för våldsförebyggande arbete bland personer med utländsk bakgrund och minoriteter.

I enlighet med regeringsprogrammet ska understöden riktas till att utveckla brottsförebyggande tjänster och till att säkerställa att de personer som behöver tjänsterna hänvisas till dem. Syftet är i synnerhet att förebygga återfall i brott.

Understöd också för förebyggande av våldsam radikalisering

För verksamhet som stöder förebyggande av våldsam radikalisering reserverades 200 000 euro för åren 2020–2021. Statsunderstöden riktades särskilt till projekt som förebygger våldsam extremism och radikalisering lokalt eller stärker barns och ungas deltagande i förebyggandet av våldsam extremism och radikalisering.

Inom utsatt tid fick justitieministeriet sju ansökningar om understöd. Sammanlagt ansöktes understöd till ett belopp av 499 724 miljoner euro.

Justitieministeriet beviljade understöd för följande fyra projekt:

•    Vuolle Setlementti ry 42 080 euro för pilotprojektet för en samarbetsmodell som förebygger radikalisering av unga,
•    Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry 33 750 euro för guiden ”Huolena ekstremistinen orientaatio – Opas nuorten kanssa työskenteleville”,
•    Helsingfors stad 60 000 euro för KASKO-projektet samt
•    Ajatuspaja Round Table Initiative 64 170 euro för ett projekt för konfliktlösning och medling där man i varierande lokala förhållanden i skolor och läroanstalter testar olika verksamhetsmodeller och metoder och tar fram praktisk information om metodernas lämplighet och den systematiska tillämpningen av dem.

Utlysningen av ansökan om statsunderstöd för pilotförsök med en verksamhetsmodell för unga som uppvisar symtom genom att begå brott och för lokala brottsförebyggande projekt avslutades den 31 mars 2020. Avsikten är att understödsbesluten fattas i maj 2020.

Mer information: Minna Piispa, konsultativ tjänsteman (projekt för att förebygga vålds- och sexualbrott), tfn 0295 150 223,
Mika Junninen, specialsakkunnig (projekt för att förebygga radikalisering), tfn 0295 150 406,
e-post: [email protected]

Statsunderstöd för brottsförebyggande projekt
 

Tillbaka till toppen