Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Domstolsmyndigheten placeras i Vanda

Justitieministeriet
3.9.2018 13.23 | Publicerad på svenska 3.9.2018 kl. 14.01
Pressmeddelande

Justitieminister Antti Häkkänen har beslutat att Domstolsmyndigheten som inleder sin verksamhet vid ingången av 2020 ska placeras i Vanda.

En sakkunnigkommitté utredde år 2017 var myndigheten skulle ha de bästa verkshetsförutsättningarna och ansåg att det klart bästa alternativet är huvudstadsregionen. Minister Häkkänen inledde nya utredningar om placeringsorten år 2018. I dessa utredningar ansågs Vanda lämpa sig bäst som placeringsort. Över tio städer på olika håll i Finland anmälde intresse som placeringsort för domstolsmyndigheten.   

- Domstolsmyndigheten ska stärka brandväggen mellan politiker och domstolarna. Tryggandet av medborgarnas rättsskydd och samhällsordningen bygger på ett starkt förtroende för domstolarnas verksamhet. Myndighetens och därigenom domstolarnas verksamhetsförmåga och ekonomiska effektivitet ska hållas på högsta möjliga nivå.  Enligt sakkunnigutredningarna är Vanda det bästa alternativet, säger Häkkänen. 

Domstolsmyndigheten ska sörja för domstolsväsendets verksamhetsförutsättningar och för utvecklingen, planeringen och stödjande av domstolarnas verksamhet. Myndigheten ska inte ha tekniska stöduppgifter, som gäller t.ex. lönebetalning. Den ska svara bl.a. för domstolarnas resultatstyrning och utveckling samt ordnande av utbildning för domare och domstolarnas övriga personal.

För tillfället sköts dessa uppgifter vid justitieministeriets justitieförvaltningsavdelning. Domstolsmyndigheten ska inte ha några nya uppgifter utan de uppgifter som nu sköts vid justitieministeriet ska överföras till en självständig centralförvaltningsmyndighet för att betona domstolsväsendets strukturella oberoende. Justitieministeriet kan i framtiden fokusera på sina kärnuppgifter, det vill säga strategisk styrning, resultatstyrning av de centrala ämbetsverken och lagberedning. Domstolsmyndighetens personalresurser ska omfatta cirka 45 årsverken. 

Inrättandet av myndigheten skulle ha betydande konsekvenser för domstolsväsendets verksamhet.  Myndigheten ska tjäna alla domstolar i Finland. Var myndigheten placeras inverkar mest på domstolarna och deras personal. För närvarande har domstolarna totalt ca 3 200 anställda.

Vid bedömningen av var myndigheten ska ligga har man lagt speciell vikt på att reformen ska genomföras på ett kostnadseffektivt sätt utan att öka domstolarnas kostnader.  Beslutet om placeringsorten får inte försämra möjligheterna att genomföra domstolarnas kärnuppgift, det vill säga att trygga medborgarnas rättsskydd. Myndigheten ska ligga på ett ställe som är lätt tillgängligt för domstolsstäderna och i synnerhet de viktigaste intressegrupperna, såsom ministerierna, de centrala ämbetsverken och riksdagen. Största delen av domstolarna och deras personal finns inom huvudstadsregionen (de båda högsta domstolarna, alla specialdomstolar samt landets största tingsrätter, hovrätter och förvaltningsdomstolar).

Avsikten är att den nya myndigheten ska inleda sin verksamhet den 1 januari 2020.

Ytterligare information:

Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 02951 50131,

Pekka Timonen, kanslichef, tfn 09 1606 7502,

Kari Kiesiläinen, avdelningschef, tfn 0295 150138,

specialsakkunnig Anu Koivuluoma, tfn 0295 150 228

Information om projektet

Tillbaka till toppen