Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår revidering av ersättningsgrunderna i inlösningslagen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.3.2019 11.00
Pressmeddelande

En arbetsgrupp tillsatt av justitieministeriet föreslår en revidering av ersättningsgrunderna i inlösningslagen. Syftet är att trygga ställningen för den som innehar egendom som inlöses och att garantera att inlösningsersättningen i alla situationer uppfyller det krav på full ersättning som finns i grundlagen.

Arbetsgruppen föreslår att ersättningen för egendom som inlöses ska grunda sig på marknadsvärdet i stället för som i nuläget på gängse värde. Ersättningar som grundar sig på marknadsvärdet ska även beakta förväntningsvärden som grundar sig på en eventuell förändring av egendomens användningsändamål. Vidare ska värderingsmetoder för fastställande av marknadsvärdet kunna användas på ett mångsidigare sätt än nu.

På grund av osäkerhetsfaktorer vid fastighetsvärderingar uppfylls inte nödvändigtvis alltid kravet på full ersättning. Arbetsgruppen konstaterar att man för att eliminera risken för detta kan ta in en bestämmelse i lagen om att inlösningsersättningen höjs med en i lag fastställd procentandel.

Utvidgning av bostads- och näringsgarantin

Arbetsgruppen föreslår att tillämpningsområdet för den så kallade bostads- och näringsgarantin i inlösningslagen utvidgas så att den till skillnad från i nuläget ska gälla alla inlösningssituationer. Syftet är att stärka ägarens rätt till ersättning när det är fråga om en fastighet som ägaren själv använder för sitt boende eller när det är fråga om egendom som är nödvändig för ägarens yrkesutövning.

Enligt förslaget ska bostads- och näringsgarantin gälla fastigheter som använts för stadigvarande boende, fritidsfastigheter och fastigheter som använts för yrkesverksamhet. I sådana fall ska ersättningen oberoende av marknadsvärdet bestämmas till minst ett så stort belopp att det ger möjlighet att på orten skaffa ett föremål som tillhandahåller motsvarande nytta för boende eller näringsverksamhet.

Bostads- och näringsgarantin ska utöver fysiska personer gälla också den verksamhet de bedriver i bolagsform. Garantin ska inte gälla egendom som förvärvats i placeringssyfte eller mer omfattande industri- och företagsverksamhet.

Värdenedsättning i samband med detaljplanering slopas

För närvarande betalas inte ersättning för en del av förväntningsvärdena avseende en kommande detaljplanering vid vissa inlösningar som hänför sig till kommuners markförvärv. Arbetsgruppen föreslår att bestämmelserna om värdenedsättning i anslutning till detta ska upphävas. Ändringen innebär att ersättningen i fortsättningen ska bestämmas utifrån det fulla marknadsvärdet vid inlösningstidpunkten.

Upphävandet av bestämmelsen om värdenedsättning säkerställer att kravet på full ersättning uppfylls även vid inlösningar som gäller kommuners markförvärv  och förbättrar markägarnas rättsställning.

Förfarandet ska förenklas

Bestämmelserna om inlösningskommissionens sammansättning föreslås av arbetsgruppen bli reviderade så att det inte längre är nödvändigt att kalla in gode män i alla situationer. Sakägare ska dock ha rätt att kräva att gode män kallas in.

I lagen föreslås det dessutom ändringar som förenklar förfarandet för betalning och deponering av inlösningsersättningen.

Ytterligare information: Jari Salila, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 584, e-post: [email protected]

Arbetsgruppens betänkande (på finska)

Projektsida för revideringen av inlösningslagen

Tillbaka till toppen