Revidering av inlösningslagen

OM022:00/2016 Lagstiftningsprojekt

I utkastet till regeringsproposition (7.7.2021) föreslås det att inlösningslagen och vissa andra lagar ändras. Syftet med ändringarna är att förbättra ställningen för den som innehar egendom som inlöses och trygga kommunernas markpolitik.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM022:00/2016

Ärendenummer OM 21/41/2015, VN/882/2018 , VN/882/2018

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 7.9.2015 –

Datum för tillsättande 7.9.2015

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Strategiset kokonaisuudet Utvecklingen av rättstaten

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 12.1.2022
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Original uppskatting av föredragningsvecka 46/2018
  Uppskattning av ny föredragningsvecka 19/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 78/2022

Syftet med ändringarna i RP-utkastet som var på remiss är att förbättra ställningen för innehavaren av den egendom som ska lösas in och trygga förutsättningarna för kommunernas bedrivande av markpolitik. Utöver revideringen av ersättningsgrunderna föreslogs i inlösningslagen dessutom flera förfarandemässiga ändringar som syftar till att underlätta och påskynda den administrativa behandlingen av inlösningsärenden och till vissa delar komplettera det nationella genomförandet av EU:s MKB-direktiv. På grund av att propositionen om en reform av ersättningsgrunderna fördröjts har de förslag till bestämmelser som hänför sig till genomförandet av MKB-direktivet separerats till en egen proposition.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2022

Kontaktperson
Jari Salila, Lainsäädäntöneuvos
tel. 02951 50584
[email protected]

Mål och resultat

Syftet är att uppdatera inlösningslagstiftningen genom att bedöma omfattningen och behovet att förenheliga lagstiftningen om fastställande av inlösningsersättning samt göra nödvändiga ändringar i lagstiftningen. Syftet med ändringarna är att förbättra ställningen för innehavaren av den egendom som ska lösas in och trygga kommunernas markpolitik.

Sammandrag

I utkastet till regeringsproposition (7.7.2021) föreslås det att inlösningslagen och vissa andra lagar ändras. Syftet med ändringarna är att förbättra ställningen för den som innehar egendom som inlöses och trygga kommunernas markpolitik.

Utgångspunkter

Syftet med de ändringar som föreslås i ersättningsgrunderna i inlösningslagen är att säkerställa att kravet på full ersättning, som tryggas i grundlagen, uppfylls i alla inlösningssituationer. Syftet med ändringarna är dessutom att förenhetliga begreppen gällande ersättningsbedömning i inlösningslagen så att de motsvarar begreppen som används i fastighetsvärderingen och de internationella värderingsstandarderna.
Bestämmelserna om behandlingen av ärenden som gäller tillstånd till undersökning och ärenden som gäller inlösningstillstånd samt om förfarandet i inlösningsärenden är inte till alla delar tidsenliga och bör därför ses över.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.