Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår att straffbarheten för penningtvätt utvidgas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.4.2019 13.25
Pressmeddelande

Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår att de kompletteringar som EU:s direktiv om penningtvättsbrott förutsätter tas in i strafflagen. Det föreslås att straffbarheten för penningtvätt som gäller egendom eller vinning som en gärningsman förvärvat genom eget brott, dvs. så kallad självtvätt, utvidgas.

Enligt förslaget ska reformen genomföras så att det i lagen tas in en bredare definition av de gärningar som anses vara penningtvätt och i fråga om vilka ansvaret för självtvätt inte är uteslutet.

Arbetsgruppen föreslår också att vissa allvarligare brott ska betraktas som förbrott till penningtvätt eller grov penningtvätt oberoende av lagen i den stat där gärningen har begåtts. Dessa brott föreslås omfatta deltagande i en organiserad kriminell sammanslutnings verksamhet samt vissa allvarligare brott som gäller mutor, människohandel och sexuellt utnyttjande.

EU:s direktiv om penningtvättsbrott ska genomföras i medlemsstaterna senast den 3 december 2020. Straffbestämmelser om penningtvätt anses behövliga i synnerhet för att bekämpa gränsöverskridande organiserad brottslighet. Lagstiftningen i Finland uppfyller redan nu till största delen skyldigheterna enligt direktivet.

Med penningtvätt avses omvandling eller överföring av egendom som har sitt ursprung i brottslig verksamhet till laglig eller skenbart laglig ekonomisk verksamhet för att dölja egendomens verkliga ursprung. Penningtvätt förutsätter alltid ett s.k. förbrott. Penningtvättsåtgärderna riktar sig mot den egendom eller vinning som förvärvats genom förbrottet. De vanligaste förbrotten till penningtvätt är stöld, bedrägeri och narkotikabrott.

År 2017 gavs det i Finland sammanlagt 407 domar för penningtvättsbrott. Arbetsgruppen bedömer att om straffbarheten för självtvätt utvidgas på det föreslagna sättet kan antalet fall som döms som penningtvättsbrott öka med cirka 100–200 per år.

I betänkandet ingår Riksåklagarämbetets företrädares avvikande mening enligt vilken arbetsgruppens förslag inte i tillräcklig grad utvidgar straffbarheten för självtvätt.

Arbetsgruppen hade till uppgift att bedöma de lagändringar som EU:s direktiv om penningtvättsbrott förutsätter. I betänkandet har man också beaktat den utvärderingsrapport om Finland, som publicerades i dag. Rapporten har utarbetats av den globala arbetsgruppen för finansiella åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, Financial Action Task Force (FATF), som lyder under OECD.

Ytterligare upplysningar: Ville Hinkkanen, lagstiftningsdirektör, tfn 0295 150 165, e-post: [email protected]

Genomförande av direktivet om penningtvättsbrott

Finland effektiviserar bekämpningen av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Tillbaka till toppen