FI SV

Behandling av ekobrott försnabbas genom programmet för bekämpning av grå ekonomi

Justitieministeriet 19.1.2012 12.49
Pressmeddelande -

- Jag är nöjd med att vi genom programmet kan försnabba hela behandlingskedjan för ekonomiska brottmål och förbättra myndigheternas samarbete, kommenterade justitieminister Anna-Maja Henriksson programmet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet för åren 2012−2015. Regeringen godkände programmet i dag.

Inom justitieministeriets förvaltningsområde ska programmet genomföras genom att rikta resurser till de åtgärder som snabbar upp behandlingen av ekobrottmål. Bekämpningen av ekobrott som hänför sig till konkurser ska effektiviseras genom att förnya arbetsfördelningen mellan åklagaren, konkursombudsmannens byrå och boförvaltarna. Möjligheten att tillämpa omvänd bevisbörda när vinning av brott döms förverkad ska utredas. Specialindrivningen ska förstärkas inom utsökningen för att kunna ingripa i oegentligheterna hos de gäldenärer som försöker undgå verkställigheten.

I regeringsprogrammet anvisades 4,6 miljoner euro för bekämpningen av den grå ekonomin inom justitieministeriets förvaltningsområde för innevarande år. Av detta belopp anvisades 1,4 miljoner euro för domstolarna, 1,2 miljoner euro för utsökningsväsendet och 2 miljoner euro för åklagarväsendet.

På grund av nedskärningarna av anslagen som beror på regeringsprogrammet bör resurserna inom rättsväsendet allokeras på nytt. Till exempel vid domstolarna leder nedskärningarna av anslagen i år till en underskott på 3 miljoner euro. För att resurserna kan riktas till behandlingen av ekobrottmål i den omfattning som programmet för den grå ekonomin förutsätter, ska domstolarnas resurser till övriga delar allokeras på nytt.

Under de närmaste åren kommer rättsväsendets utgiftstryck att överskrida den anslagsnivå som bestämts i regeringens rambeslut. Utgiftstrycket orsakas bl.a. av behovet av att förnya den föråldrade datatekniken och lokalerna. För att de centrala reformer som ingår i regeringsprogrammet kan genomföras, behövs det årligen en anslagsökning på ca 20 miljoner euro.

Ett rättssäkerhetsprogram är också under beredning vid ministeriet. Nya åtgärder för att minska antalet inkommande ärenden och för att effektivisera förfarandena vid domstolarna har preliminärt kartlagts. Riktlinjer om dessa åtgärder ska fastställas under våren.

Ytterligare upplysningar: minister Henrikssons specialmedarbetare Robin Harms, 09 1605 67506, och Malin Brännkärr, tfn 09 1605 67520, e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson