FI SV

Uppgifter om långvarig utsökning lämnas till kreditupplysningsregister från och med april

Justitieministeriet 22.3.2012 22.00
Pressmeddelande -

Justitieministeriet och Riksfogdeämbetet påminner om att långvariga utsökningsärenden antecknas som betalningsstörningar i kreditupplysningsregister från och med april. Kreditupplysningsföretag får uppgifter om utsökningen när utmätning av lön, pension eller annan periodisk inkomst eller en avtalad betalningsplan i stället för utmätningen fortlöpt i minst 18 månader under de två föregående åren.

En anteckning om betalningsstörning görs inte om utsökningsärendet är långvarigt av något annat skäl än de ovannämnda. Det kan t.ex. ta lång tid att slutföra utmätning av lös egendom i ärenden där en domstol beslutat att avbryta verkställigheten.

Registeranteckningar väntar ca 40 000 gäldenärer

Uppgifterna om långvarig utsökning som lämnas ut i april berör uppskattningsvis ca 40 000 gäldenärer, varav 9 000 inte har några tidigare anteckningar om utsökningsrelaterade betalningsstörningar.

Utlämningen av uppgifter gäller främst privatpersoner i långvarig utsökning. I fråga om företag och organisationer förutsätter anteckningen långvarig utmätning som gäller inkomst av näringsverksamhet eller en avtalad betalningsplan i stället för utmätningen.

Utsökningsväsendet lämnar redan nu uppgifter till kreditupplysningsföretag om gäldenärer som vid utsökning konstaterats vara medellösa. Fram till nu har utmätning av periodisk inkomst kunnat pågå i flera år utan att detta lett till anteckningar i kreditupplysningsregister.

Uppgifter om långvarig indrivning av underhållsbidrag lämnas ut

Vid indrivning av underhållsbidrag har gäldenären fram till nu kunnat betala underhållsbidrag genom utsökning vartefter dessa har förfallit till betalning och därmed inte haft förfallna skulder i utsökning. Trots att det kan ha funnits andra orsaker till detta betalningssätt än nedsatt betalningsförmåga kommer uppgifter om långvarig indrivning av underhållsbidrag genom utsökning att lämnas till kreditupplysningsföretag från och med april.

Om gäldenären före april betalar de underhållsbidrag som förfaller till betalning och följande månads underhållsbidrag i förskott samt förmår göra det troligt att underhållsskyldigheten kommer att fullgöras i fortsättningen, kan underhållsbidraget lämnas utanför utsökningen och registeranteckningen undvikas.

Gäldenärskunder i utsökningen får vid behov närmare information av den ansvariga utmätningsman som sköter deras ärende. Gäldenärer kan komplettera informationen i kreditupplysningsföretagens register med uppgifter om de orsaker som lett till anteckningen om betalningsstörning.

Kan bli svårare att få lån eller kreditkort

Det primära syftet med anteckningar om betalningsstörning är att minska riskerna vid kreditgivning. Därför kan de bli svårare att få lån eller kreditkort eller att hyra bostad efter en anteckning om betalningsstörning. Kreditupplysningarnas effekt på ett befintligt kreditförhållande, t.ex. innehav av kreditkort, bedöms av kreditgivaren.

De utvidgade uppgifterna om betalningsstörningar grundar sig på de ändringar av kreditupplysningslagen och utsökningsbalken som trädde i kraft 1.4.2010. Anteckningar om betalningsstörning till följd av långvarig utsökning fick en övergångstid på två år.

Syftet med lagändringen är att öka kreditupplysningsregistrens tillförlitlighet och täckning.

Mer information och rådgivning i dessa frågor ges av de lokala utsökningsverken, vars kontaktuppgifter finns på följande adress:
http://www.oikeus.fi/11407.htm

Mer information om lagstiftningen på detta område:
Ledande förvaltningsfogde Petteri Katajisto, Riksfogdeämbetet, tfn 029 56 65184 Överinspektör Kimmo Vikman, Riksfogdeämbetet, tfn 029 56 65166