Tillståndssystem för rättegångsombud och -biträden införs - De som har behörighet sedan tidigare får verka som ombud eller biträde utan tillstånd ända till slutet av år 2013

Justitieministeriet 10.10.2012 6.30
Pressmeddelande -

För rättegångsombud och -biträden ska införas ett nytt tillståndssystem vid ingången av år 2013, då lagen om rättegångsbiträden med tillstånd träder i kraft. I fortsättningen kan enbart en advokat, ett offentligt rättsbiträde eller ett rättegångsbiträde med tillstånd verka som rättegångsombud eller -biträde vid en allmän domstol. Vid förvaltningsdomstolarna krävs tillstånd om ombudet eller biträdet sköter ett barnskyddsärende.

De som är behöriga enligt nuvarande bestämmelser får dock verka som rättegångsombud och -biträde utan tillstånd under övergångsperioden som slutar den 31 december 2013.

Tillstånd krävs inte om ombudet eller biträdet står i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande till den berörda parten. Tillståndssystemet gäller inte heller jurister anställda hos arbetsmarknadsorganisationer då de handlägger ärenden som hänför sig till tjänsteförhållandet. Också ostridiga fordringsmål kan fortfarande handläggas av andra än jurister. Däremot får nära släktingar inte längre utan tillstånd verka som ombud eller biträden i rätten.

Tillståndet ska sökas skriftligen hos rättegångsbiträdesnämnden, som behandlar och avgör ansökan. Nämnden börjar behandla ansökan den 1 januari 2013. Ansökningsanvisningar och -blanketter samt information om nämndens verksamhet kommer att finnas på nämndens webbplats som öppnas i december 2012. Nämnden rekommenderar att de som söker tillstånd använder blanketten som finns på webben, så att ansökan inte behöver kompletteras senare.

Förutsättningarna för beviljandet av tillståndet är utöver högre högskoleexamen i juridik bland annat avlagd advokatexamen, fullgjord domstolspraktik eller minst ett års arbetserfarenhet.

Rättegångsbiträden med tillstånd ska iaktta samma yrkesetiska regler som advokater och offentliga rättsbiträden. Deras verksamhet övervakas av justitiekanslern samt den tillsynsnämnd som finns i samband med Finlands Advokatförbund och rättegångsbiträdesnämnden.

Ytterligare upplysningar:
rättegångsbiträdesnämndens sekreterare Heidi Viitala, tfn 0295 643 410
e-post: [email protected]

Den första rättegångsbiträdesnämnden har tillsatts (JM:s pressmeddelande 14.6.2012)

Anna-Maja Henriksson