Reformering av konsumentmyndigheternas befogenheter (kompletterande proposition)

OM003:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Tarkoituksena on laatia kuluttajansuojaviranomaisten toimivaltuuksien uudistamista koskevaa hallituksen esitystä (HE 54/2019 vp) täydentävä hallituksen esitys, jossa huomioidaan perustuslakivaliokunnan edellyttämät muutokset seuraamusmaksuasioiden käsittelyjärjestykseen (ks. PeVL 12/2019 vp).

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM003:00/2020

Ärendenummer VN/719/2020

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 3.12.2019 – 9.7.2020

Datum för tillsättande 3.12.2019

Lagberedning

RP med förslag till komplettering av regeringens proposition (RP 54/2019 rd) med förslag till lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och vissa andra lagar

Riksdagens svar EV 81/2020

Esityksen täydennyksen tarkoituksena on tehdä eduskunnan perustuslakivaliokunnan (PeVL 12/2019 vp) edellyttämät muutokset hallituksen esitykseen (HE 54/2019 vp) siltä osin kuin valiokunta on edellyttänyt, että hallituksen esityksessä tarkoitetut seuraamusmaksuasiat on käsiteltävä markkinaoikeudessa hallintoprosessuaalisessa järjestyksessä ja että muutoksenhaku näissä asioissa on ohjattava markkinaoikeudesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2020

Kontaktperson
Sofia Aspelund, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 554
[email protected]

Sammandrag

Tarkoituksena on laatia kuluttajansuojaviranomaisten toimivaltuuksien uudistamista koskevaa hallituksen esitystä (HE 54/2019 vp) täydentävä hallituksen esitys, jossa huomioidaan perustuslakivaliokunnan edellyttämät muutokset seuraamusmaksuasioiden käsittelyjärjestykseen (ks. PeVL 12/2019 vp).

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.