Regeringens proposition om ändring av beredskapslagen

OM022:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Syftet med propositionen är att komplettera definitionen av undantagsförhållanden i beredskapslagen med en ny bestämmelse som ska omfatta särskilt allvarliga former av hybridhot.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM022:00/2022

Ärendenummer VN/10066/2022

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 25.3.2022 – 8.7.2022

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till lagar om ändring av beredskapslagen och 79 § i värnpliktslagen

Riksdagens svar EV 101/2022

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valmiuslakia. Valmiuslain poikkeusolojen määritelmää koskevaa sääntelyä ehdotetaan täydennettäväksi uudella säännöksellä, joka kattaisi erityisen vakavat hybridivaikuttamisen muodot. Lisäksi esityksessä ehdotetaan säädettäväksi niistä toimivaltuuksista, jotka olisivat viranomaisten käytettävissä uuden poikkeusolomääritelmän mukaisissa poikkeusoloissa.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

KontaktpersonMarietta Keravuori-Rusanen, justitieministeriet

Ytterligare uppgifter

  • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2022

Kontaktperson
Marietta Keravuori-Rusanen, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 060
[email protected]

Kontaktperson
Timo Makkonen, Yksikönpäällikkö
tel. +358 295 150 230
[email protected]

Kontaktperson
Perttu Wasenius, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 150 106
[email protected]

Mål och resultat

Syftet med regeringspropositionen är att säkerställa möjligheten att vid behov ta i bruk befogenheter enligt beredskapslagen i sådana hybridhotsituationer som särskilt allvarligt och väsentligt äventyrar eller försvagar samhällets funktionsförmåga eller befolkningens säkerhet eller levnadsbetingelser. Målet är att med beaktande av kraven i grundlagen utfärda exakta och noggrant avgränsade bestämmelser om en ny definition av undantagsförhållanden och befogenheter i anslutning till den.

Sammandrag

Syftet med propositionen är att komplettera definitionen av undantagsförhållanden i beredskapslagen med en ny bestämmelse som ska omfatta särskilt allvarliga former av hybridhot.

Utgångspunkter

Beredskapslagen och definitionen av undantagsförhållanden som ingår i den trädde i kraft den 1 mars 2012. Sedan dess har Finlands säkerhetspolitiska omgivning förändrats avsevärt och betydelsen av i synnerhet hybridhot har ökat på både lång och kort sikt. Definitionen i den gällande beredskapslagen kan inte anses täcka alla sådana situationer där det är nödvändigt att ta i bruk befogenheter enligt beredskapslagen.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.