Översyn av lagstiftningen om Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI)

OM027:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Inom projektet för att inrätta specialmydigheten inom justitieförvaltiningen överlämnades inte ett lagförslag under sessionsperioden på grund av saknad finansiering. Under projektet identifierades dock behovet av ändringar i lagstiftningen om HEUNI. Författningsändringar som gäller HEUNI beredds därför separat i form av en regeringsproposition. Lagändringar som gäller HEUNI beredds därför separat i form an en regeringsproposition

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM027:00/2022

Ärendenummer VN/12576/2022

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 22.4.2022 –

Datum för tillsättande

Lagberedning

HE laiksi Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen ja sen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 31.5.2022
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 24/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 117/2022

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi YK:n yhteydessä toimivaa Euroopan kriminaalipolitiikan instituuttia (HEUNI) koskevaa lakia. Tavoitteena on ajantasaistaa vanhentunutta lainsäädäntöä. Keskeiset ehdotukset koskevat HEUNIn itsenäisyyden ja riippumattomuuden vahvistamista, eräiden virkamiesoikeudellisten ja hallinnollisten säännösten uudistamista, asetuksenantovaltuuden muuttamista perustuslain 80 §:n vaatimusten mukaiseksi sekä eräiden teknisten nimimuutosten huomioimista. Esityksen liitteenä on luonnos uudeksi valtioneuvoston asetukseksi, jolla kumottaisiin nykyinen HEUNIa koskeva asetus. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

KontaktpersonAnna-Liisa Sandvik, justitieministeriet

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2022

Kontaktperson
Anne Hartoneva, hallitusneuvos
[email protected]

Mål och resultat

Avsikten är att bereda behövliga ändringar i agen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Förenta Nationerna om grundande av Helsingfors kriminalpolitiska institut, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, samt om tillämpning av överenskommelsen och i protokollet om ändring av överenskommelsen (582/1982)

Avsikten är att bereda utkastet till statsrådets förordning.

Sammandrag

Inom projektet för att inrätta specialmydigheten inom justitieförvaltiningen överlämnades inte ett lagförslag under sessionsperioden på grund av saknad finansiering. Under projektet identifierades dock behovet av ändringar i lagstiftningen om HEUNI. Författningsändringar som gäller HEUNI beredds därför separat i form av en regeringsproposition. Lagändringar som gäller HEUNI beredds därför separat i form an en regeringsproposition

Utgångspunkter

Det finns ett behov att reformera den föråldrade lagstiftningen. Målet är att revidera vissa tjänstemannarättsliga och administrativa bestämmelser, att göra bemyndigandet att utfärda förordning förenligt med kraven i 80 § i grundlagen och att beakta vissa tekniska namnändringar.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.