Genomförande av strategin för civilsamhällesorganisationer

OM140:00/2023 Projekt

Vi utvecklar civilsamhällesorganisationernas verksamhetsbetingelser. Enligt strategin ska man utvidga rätten till skatteavdrag för donationer till civilsamhällesorganisationer under vissa villkor och begränsningar, utreda frågan ur ett bredare perspektiv, reformera statsunderstödslagen och praxisen i fråga om statsunderstöd och skapa en civilsamhällesvision utifrån en gemensam lägesbild.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM140:00/2023

Ärendenummer VN/26527/2023

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 13.11.2023 – 17.4.2027

Datum för tillsättande 6.6.2024

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 10 En trygg och kristålig rättsstat

Alaluku 10.2 Den finländska rättsstaten och demokratin stärks

Kontaktperson
Mikko Lehtonen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 173
[email protected]

Mål och resultat

Mål

1) Vi förbättrar miljön för civilsamhällesorganisationernas egen anskaffning av finansiering, så att de enklare ska kunna få fram privat finansiering. Vi utvidgar rätten till skatteavdrag för gåvor till ungdoms-, motions-, idrotts-, kulturorganisationer samt till barnorganisationer som uppfyller särskilda kriterier. Vi utreder möjligheterna till ytterligare utvidgning av rätten till avdrag för gåvor.

2) Vi minskar den administrativa bördan och antalet olika kanaler inom statsunderstödsverksamheten och höjer verksamhetens produktivitet. Vi ser över statsunderstödslagen och förfarandena för statsunderstöd. Avsikten är att lägga tonvikten på allmänna understöd istället för projektunderstöd.

3) Vi förbättrar möjligheterna att få EU-medel i Finland genom att utveckla civilsamhällesorganisationernas färdigheter att ansöka om unionsfinansiering och genom att öka den nationella samordningen. Vi säkerställer att civilsamhällesorganisationerna kan använda beviljade statsunderstöd som den självfinansiering som krävs för EU-finansiering.

4) Vi uppmuntrar människor att delta i medborgar- och frivilligverksamhet genom att avveckla normer kring civilsamhällesorganisationerna, reformera myndigheternas arbetssätt och samordna myndigheternas tolkningar. Vi klarlägger de legislativa hindren för organisations- och frivilligverksamheten och reviderar bland annat föreningslagen.

5) Vi bygger upp en kunskapsbas för civilsamhällspolitiken genom att utveckla bevakningen och prognostiseringen av det civila samhällets status i Finland. Vi förbättrar samspelet mellan den offentliga förvaltningen och det civila samhället som en del av utvecklingen av ledarskapet och medarbetarkompetensen i den offentliga förvaltningen.

Uppnåendet av målen och resultaten kräver både insatser vid ministerierna och förvaltningsövergripande samarbete. Vi samarbetar intensivt med de övriga projekten och programmen under regeringsperioden.

Vi utför insatserna inom strategin som tjänstearbete och bedömer insatsernas konsekvenser. Om insatserna enligt vår bedömning kommer att ha andra kostnader utöver tjänstearbetet, genomför vi dem endast om vi kan skaffa fram separat finansiering.

Sammandrag

Vi utvecklar civilsamhällesorganisationernas verksamhetsbetingelser. Enligt strategin ska man utvidga rätten till skatteavdrag för donationer till civilsamhällesorganisationer under vissa villkor och begränsningar, utreda frågan ur ett bredare perspektiv, reformera statsunderstödslagen och praxisen i fråga om statsunderstöd och skapa en civilsamhällesvision utifrån en gemensam lägesbild.

Utgångspunkter

I stadsrådets principbeslutet anger riktlinjerna för utarbetandet av olika aspekter. Strategin sträcker sig till 2027 och baserar sig på regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering. Den nämns också i Statsrådets meddelande om främjande av likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering i det finländska samhället.

Enligt regeringsprogrammet ska överflödig reglering om organisations- och frivilligverksamhet luckras upp inom ramen för strategin. Möjligheterna att utveckla civilsamhällesorganisationernas egen medelanskaffning utreds, och växelverkan mellan förvaltningen och civilsamhället förbättras.

Genomförandet av strategin i statsrådet samordnas av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp, och kvaliteten på genomförandet säkerställs av en uppföljningsgrupp.

Strategin finns att läsas på finska, svenska och engelska. Till den finska versionen har fogats ett bakgrundspromemoria som beskriver bakgrunden till och utarbetandet av strategin.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet