Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition om Finlands godkännande och sättande i kraft av Nato Sofa och Parisprotokollet har överlämnats till riksdagen

utrikesministeriet
Utgivningsdatum 30.11.2023 14.08 | Publicerad på svenska 30.11.2023 kl. 14.10
Pressmeddelande

Statsrådet lämnade den 30 november en regeringsproposition till riksdagen som gäller Finlands anslutning till Nato Sofa och Parisprotokollet. Utöver ikraftträdandelagarna innehåller propositionen nio anknytande lagförslag. I propositionen bedöms att godkännandet av avtalet och protokollet förutsätter ett beslut som fattas med två tredjedelars majoritet.

Utrikesministeriet, försvarsministeriet, justitieministeriet

I propositionen föreslås det att riksdagen godkänner avtalet mellan parterna i nordatlantiska fördraget om status för deras styrkor (Nato Sofa). Avtalet gäller den rättsliga statusen för Natoländernas styrkor medan de utför officiella uppdrag inom ett annat Natolands territorium. 

Vidare föreslås det att riksdagen godkänner protokollet om status för internationella militära högkvarter som inrättats i enlighet med nordatlantiska fördraget (Parisprotokollet). Genom Parisprotokollet utvidgas bestämmelserna i Nato Sofa också till att gälla Natos högkvarter och deras militära och civila personal i andra medlemsländer. 

Finland som anslöt sig till Nato den 4 april 2023 ska godkänna avtalet och protokollet inom ett år från anslutningsdagen. Som deltagande stat i Natos Partnerskap för fred har Finland redan tillämpat avtalet och protokollet i mindre skala.  

Propositionen innehåller förslag till lagar om sättande i kraft av avtalet och protokollet och förslag till enskilda ändringar i vissa nationella lagar som följer av anslutningen. 

I regeringspropositionen har bedömts bestämmelserna i Nato Sofa och Parisprotokollet, bland annat de som gäller inreseformaliteter, rätten att bära vapen, utövande av domsrätt, rätten till och i vissa fall avstående från skadestånd samt styrkornas privilegier och immunitet. 

I propositionen granskas de viktigaste konsekvenserna av avtalet och protokollet, särskilt hur de påverkar de grundläggande mänskliga rättigheterna i situationer där Finland är sändande eller mottagande stat för styrkorna. Man har också redogjort för de viktigaste principerna i avtalet och protokollet, det vill säga ömsesidighet, den avtalsslutande partens samtycke samt respekt för den mottagande statens lagstiftning. 

Som bilaga till propositionen följer notväxlingen mellan Finland och Förenta staterna som bekräftar parternas gemensamma syn på att parterna vid tolkningen och tillämpningen av Nato Sofa respekterar båda ländernas lagstiftning och folkrättsliga förpliktelser. 

I propositionen anses det att artikel VII om straffrättslig domsrätt och jurisdiktion i avtalet  Nato Sofa och om den sändande statens myndigheters befogenheter, innehåller bestämmelser som gäller grundlagen. Därför föreslås det att riksdagens beslut om godkännande av avtalet och protokollet fattas med 2/3 majoritet. 

Finland ansluter sig till avtalet och protokollet genom att deponera anslutningsinstrumenten hos Förenta staternas regering som är depositarie för avtalen. Anslutningen träder i kraft 30 dagar efter dagen för deponering av anslutningsinstrumenten.
 

Mer information

Tillbaka till toppen