Hoppa till innehåll
Media

Utredning: Problem med regleringen av myndigheters tillhandahållande av information på eget initiativ kan lösas genom bättre lagberedning

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetjustitieministerietstatsrådets kansli
Utgivningsdatum 8.6.2023 9.05
Pressmeddelande 240/2023

Enligt en färsk utredning hänför sig problemen med regleringen av myndigheters tillhandahållande av information på eget initiativ till lagberedningen. Utredningen innehåller konkreta förslag på hur regleringen kan utvecklas så att den bättre tillgodoser behoven av att tillhandahålla information på eget initiativ för att bekämpa brott samt upprätthålla och främja säkerhet.

Utredningen visar att regleringen gällande myndigheternas tillgång till och tillhandahållande av information i fråga om brottsbekämpning och säkerhet är decentraliserad i speciallagstiftningen och att den framstår som omfattande och delvis svårtolkad. Bestämmelserna om tillgång till och tillhandahållande av information utformas utifrån gällande bestämmelser utan bedömning av huruvida den äldre regleringen är lämplig i den nya situationen. När avvikelse från sekretessen görs vid lagberedningen utreds inte vilka uppgiftskategorier som berörs av rätten eller skyldigheten att tillhandahålla uppgifter. Rätten att få och tillhandahålla uppgifter begränsas däremot vanligen till det som är absolut nödvändigt, och vid den praktiska tillämpningen är det då oklart vilka uppgifter som i olika sammanhang kan anses nödvändiga för att uppnå det syfte som anges i lagen.

Enligt utredningen används också olika logik och begrepp vid regleringen av olika sektorer. Ett alternativ som rekommenderas är att standardisera lagstiftningen om tillgång till och tillhandahållande av information. Detta mål kan främjas genom att bestämmelser om tillgång till och tillhandahållande av information beaktas separat i anvisningarna för lagberedningen, samtidigt som rekommendationer ges om hur dessa bestämmelser ska utarbetas. I anvisningarna vore det dessutom möjligt att förklara under vilka omständigheter tillhandahållande av information på begäran är tillräckligt och när det däremot är lämpligt att vid sidan av detta tillhandahålla information på eget initiativ.

Slutrapporten från projektet Informationsutbyte på eget initiativ mellan myndigheter (Virvotieto) har genomgått en extern vetenskaplig utvärdering.

Ytterligare information: Tomi Voutilainen, professor, Östra Finlands universitet, tfn 040 595 6801, [email protected] 

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt. Mer information: https://tietokayttoon.fi/sv.

Tillbaka till toppen