Hoppa till innehåll
Media

Utrednings- och forskningsplanen till stöd för statsrådets beslutsfattande 2022 har godkänts

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 25.11.2021 14.08
Pressmeddelande

Statsrådet godkände utrednings- och forskningsplanen till stöd för statsrådets beslutsfattande 2022 vid sitt allmänna sammanträde torsdagen den 25 november.

Målet för utrednings- och forskningsplanen till stöd för statsrådets beslutsfattande är att säkerställa en stark och horisontell kunskapsbas som stöder det samhälleliga beslutsfattandet. Med hjälp av planen riktas utrednings- och forskningsverksamheten in på de fokusområden som är väsentliga med tanke på genomförandet av regeringsprogrammet för statsminister Marins regering.

Informationsbehoven i planen har identifierats vid ministerierna. Dessutom har en del av informationsbehoven tagits fram genom öppen samutveckling.

Planen omfattar nio fokusområden och för dem valda utrednings- och forskningsteman samt reserver för informationsbehov som fastställs senare:

  1. Ett ekonomiskt hållbart Finland
  2. Ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden samt bostadspolitiken
  3. Finland – större än sin storlek i världen
  4. Den trygga rättsstaten Finland, utvecklingen av rättsstaten samt försvarspolitiken
  5. Ett livskraftigt Finland, utvecklingen av transportnätet samt jordbruket
  6. Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder
  7. Ett rättvist, jämlikt och inkluderande Finland
  8. Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland
  9. Styrningssätt
  10. Övriga informationsbehov

Statsrådets kansli och ministerierna med ansvar för de olika temana ansvarar för genomförandet av utrednings- och forskningsplanen i samarbete med den arbetsgrupp som samordnar statsrådets forsknings-, framsyns- och utvärderingsverksamhet. För genomförandet av planen anvisas ett anslag på 9 miljoner euro. Planen omfattar fokusområden och teman inklusive kostnadsförslag för utrednings- och forskningsverksamheten och anger fördelningen av berednings- och styrningsansvar.

Utrednings- och forskningsprojekten upphandlas genom öppen ansökan. Urvalskriterierna för projekten är relevans och användbarhet, projektets kvalitet, projektgenomförarnas expertis och tillräckliga resurser samt kommunikation och informationshantering. Ansökningsomgången inleds den 30 november 2021. Närmare information om detta ges senare.

Ytterligare information: understatssekreterare Timo Lankinen, tfn 0295 160 300, statsrådets kansli, [email protected]

Tillbaka till toppen