Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Genomförandet av EU:s direktiv om penningtvättsbrott bereds

Justitieministeriet
11.10.2018 12.39
Pressmeddelande

EU:s råd för rättsliga och inrikes ärenden antog i dag den 11 oktober 2018 slutligt direktivet om penningtvättsbrott. Direktivet syftar till att effektivisera bekämpningen av brott i anslutning till penningtvätt inom unionen.

- Direktivet som antogs i dag är en del av åtgärderna för att stärka EU:s beredskap att bekämpa finansiering av terrorism och organiserad brottslighet. Målet med direktivet är att förenhetliga medlemsstaternas strafflagstiftning och ingripa speciellt i allvarlig och gränsöverskridande penningtvättsbrottslighet, säger justitieminister Antti Häkkänen.

- Jag har redan i augusti tillsatt en arbetsgrupp för att bereda det nationella genomförandet av direktivet så att vi kan slutföra denna viktiga reform i god tid, konstaterar Häkkänen.

Arbetsgruppen ska bedöma vilka lagstiftningsändringar genomförandet av direktivet kräver och bereda de lagändringar som behövs på basis av bedömningen. Arbetsgruppens förslag blir klart under våren 2019.

I direktivet definieras vilka brott som är straffbara som penningtvätt och straffnivåerna för dessa brott. Med penningtvätt avses gärningar som hänför sig till egendom som har sitt ursprung i brottslig verksamhet, såsom omvandling eller överföring till laglig eller skenbart laglig ekonomisk verksamhet för att dölja egendomens verkliga ursprung. Penningtvätt förutsätter alltid ett s.k. förbrott. Penningtvättsåtgärderna riktar sig mot den egendom eller vinning som fåtts genom förbrottet.

Direktivets innehåll motsvarar i hög grad gällande EU-skyldigheter och internationella förpliktelser som är bindande för Finland. Nytt är bland annat en mer omfattande skyldighet att kriminalisera tvätt av vinning som fåtts genom ett eget brott (s.k. självtvätt) samt straffen för dessa brott.

Medlemsstaterna ska genomföra de ändringar som iakttagandet av direktivet förutsätter inom 24 månader efter antagandet.

Ytterligare upplysningar: Sami Kiriakos, lagstiftningsråd, tfn 02951 50054, e-post: [email protected]

Förslag till EU-direktiv om straffrättsliga åtgärder för bekämpande av penningtvätt

Antti Häkkänen
Tillbaka till toppen