Hoppa till innehåll
Media

Medling av vårdnadstvister på ett barnvänligt sätt inleds vid fyra tingsrätter

justitieministeriet
Utgivningsdatum 5.1.2011 8.30
Pressmeddelande -

Medling av nytt slag vid tvister som gäller vårdnad om barn inleds i tingsrätterna i Esbo, Helsingfors, Uleåborg och Norra Karelen vid ingången av år 2011. En barnpsykolog eller en erfaren socialarbetare ska bistå domaren vid medlingen. Försöket pågår till utgången av år 2012.

Redan för närvarande uppnås förlikning i rättegång vid cirka hälften av tvister som gäller vårdnad om barn, umgängesrätt och underhåll för barn. Syftet med försöket är att öka antalet förlikningar, minska konflikter mellan föräldrarna och förhindra att man hamnar i en kronisk serie av vårdnadstvister. Det önskas att sakkunnigbiträdets deltagande kan hjälpa föräldrarna att förstå vad som är bäst för deras barn.

Medlingsförfarandet baserar sig på lagen om medling i tvistemål i allmänna domstolar, som möjliggör användningen av ett biträde vid medlingen. Medling leds av en domare. Sakkunnigbiträdets viktigaste uppgift är att hjälpa föräldrarna att se vad som är barnets bästa. Biträdet kan också samtala med barnet, om det anses vara behövligt och om föräldrarna ger sitt samtycke till det.

Till var och en deltagande tingsrätt har 3-4 sakkunnigbiträden rekryterats från familjerådgivningsbyråer eller bland erfarna socialarbetare. Deras deltagande i medlingen medför inga extra kostnader för parterna i tvisten, för staten ersätter till kommunerna de kostnader som föranleds av användningen av sakkunniga. Både domarna och sakkunniga får utbildning till uppgiften.

Medling är alltid frivillig. Domaren kan på föräldrarnas begäran eller med deras samtycke hänskjuta ett ärende till medling i vilket skede av domstolsbehandlingen som helst. Föräldrarna kan också begära om medling genom en ansökan som direkt riktas till domstolen.

I medling kan man bättre än i rättegång beakta familjens hela livssituation och på detta sätt uppnå ett avgörande som båda föräldrarna godkänner. I motsats till en rättegång som gäller barn kan man vid medling förhandla även om andra frågor som hänför sig till föräldrarnas skilsmässa, såsom egendom och bostad. Syftet är att ingå ett permanent avtal om förlikning. Ibland kan detta uppnås stegvis genom att med föräldrarna ingå tillfälliga avtal som gäller några månader. Genom dessa avtal kan föräldrarna pröva på hur modellen fungerar i deras vardag. Ett av domstolen stadfäst förlikningsavtal är lika bindande som ett domstolsbeslut.

Om förlikning inte uppnås, kan föräldrarna genom en ansökan föra tvisten till rättegång. Om rättegång har inletts tidigare, fortsätter den.

Medling kan inte användas om föräldrarna har psykosociala problem eller missbruksproblem, om våld har förekommit inom familjen eller om föräldrarna är i en ojämlik ställning i förhållande till varandra.

Efter försöket ska det bedömas om användningen av sakkunniga har varit till nytta och om förfarandet i någon form kan införas på nationell nivå.

Ytterligare upplysningar:
ordförande för styrgruppen för försöket, tingsdomare Anna-Kaisa Aaltonen, Helsingfors tingsrätt, e-post: [email protected]
regeringsrådet Anne Hallavainio, JM, tfn 09 1606 7535, e-post: [email protected]

Broschyr om medling i domstol

Medborgarna kan kontakta kanslierna i de deltagande tingsrätterna för att få mer information om de praktiska förfarandena:
Helsingfors tingsrätt, växel tfn 0100 86 320
Esbo tingsrätt, växel tfn 0100 86320
Uleåborgs tingsrätt, växel tfn 010 364 9500
Norra Karelens tingsrätt, växel tfn 0100 86340, 010 364 8310

Tuija Brax
Tillbaka till toppen