Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgrupp diskuterade ytterligare åtgärder för att förebygga brott och gängbildning bland unga

inrikesministerietjustitieministerietsocial- och hälsovårdsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 15.2.2023 14.09
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet diskuterade ministeriernas åtgärder för att förebygga ungdomsbrottslighet och gängbildning. Regeringen föreslog i sin tilläggsbudgetproposition av den 2 februari att tilläggsfinansiering på sammanlagt 19 miljoner euro anvisas till denna helhet. Ordförande för ministerarbetsgruppens möte var inrikesminister Krista Mikkonen, eftersom justitieminister Anna-Maja Henriksson är sjukledig.

Åtgärderna grundar sig på ett omfattande samarbete mellan myndigheter och andra aktörer. Tilläggsfinansiering riktas till både förebyggande åtgärder och snabbare myndighetsbehandling av problem som redan uppstått.

– Det behövs en bred uppsättning av metoder för att bekämpa ungdoms- och gatubrottslighet. Under denna regeringsperiod har vi bland annat utvidgat den förebyggande ankarverksamheten till hela Finland och ökat myndigheternas resurser för att ingripa i brott. Genom den tilläggsfinansiering som vi föreslår stärker vi detta arbete ytterligare, säger inrikesminister Krista Mikkonen.

Inom inrikesministeriets förvaltningsområde stärks polisens förebyggande ankarverksamhet med 1,037 miljoner euro särskilt i de största städerna och i andra städer där unga har börjat uppvisa symtom. En brottslig bana förhindras genom att man försnabbar undersökningen av brott som begåtts av unga särskilt i de största städerna med 1,44 miljoner euro.

Undervisnings- och kulturministeriet anvisar 3,5 miljoner euro för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen för åtgärder som förebygger gängbildning och brottslighet. Ett närmare samarbete mellan ankarverksamheten och läroanstalterna på andra stadiet stöds med 3 miljoner euro. Lärarnas färdigheter att möta unga och skapa sig en bild av de ungas livssituation som helhet förbättras med 1,6 miljoner euro. Ungdomsarbetet stärks med 5,5 miljoner euro.

Justitieministeriet stöder möjligheterna för unga som begår upprepade och allvarliga brott att komma bort från den brottsliga banan med 350 000 euro genom att dela ut understöd enligt verksamhetsmodellen för unga som uppvisar symptom genom att begå brott. För att påskynda åtalsprövningen stöds åklagarnas specialisering på ärenden som gäller unga med 425 000 euro. För effektivisering av domstolarnas straffprocess anvisas 625 000 euro och för skötseln av ungdomsärenden inom den offentliga rättshjälpen 950 000 euro. Det mångprofessionella samarbetet vid avdelningarna för minderåriga och unga fångar stärks med 500 000 euro.

– Det är viktigt att de ungas ärenden överlag behandlas snabbt i straffprocessen och att den unga får stöd i att komma bort från den kriminella banan. Bättre resursering än för närvarande och ett smidigt samarbete mellan olika myndigheter är avgörande. Syftet med tilläggsfinansieringen är att alla unga ska kunna komma på fötter så fort som möjligt, betonar justitieministerns statssekreterare Mikaela Nylander.

Social- och hälsovårdsministeriet anser det vara viktigt att tillgången till missbrukar- och mentalvårdstjänster för unga tryggas och att det bedrivs systematiskt samarbete t.ex. med det uppsökande ungdomsarbetet. Ministeriet förbinder sig till genomförandet av den nya förvaltningsövergripande åtgärden som publiceras i samband med halvtidsutvärderingen av åtgärdshelheten En barndom utan våld. Som en del av genomförandeplanen för den nationella barnstrategin håller man också på att utarbeta ett riksomfattande åtgärdsprogram som fokuserar på att förebygga att unga avlägsnar sig från platser för vård utom hemmet utan tillstånd.

Statsrådets pressmeddelande om tilläggsbudgetpropositionen den 2 februari

​​​Ministerarbetsgruppen
​​​​
Mer information:
Alla e-postadresser har formen [email protected]

Justitieministeriet
Mikaela Nylander, statssekreterare, tfn 0295 150 110
Otto Andersson, justitieminister Henrikssons specialmedarbetare, tfn 0295 150 121
Miia Ljungqvist, konsultativ tjänsteman, tfn 295 150 112 (straffprocessen)
​​​​​​​Saija Sambou, specialsakkunnig, tfn 0295 150 352 (förebyggande av ungdomsbrottslighet)

​​​​​​​Inrikesministeriet
Mikko Jalo, inrikesminister Mikkonens specialmedarbetare, tfn 050 304 8522
Heidi Kankainen, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 335

Undervisnings- och kulturministeriet
Henni Axelin, direktör, ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen, tfn 0295 330 205

Social- och hälsovårdsministeriet
Susanna Hoikkala, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 482

Ministerarbetsgruppens generalsekreterare
Vava Lunabba, justitieministeriet, tfn 0295 150 120

Tillbaka till toppen