Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Henriksson: Det nordiska rättsliga samarbetet måste utvecklas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.11.2011 12.58
Pressmeddelande -

– Det nordiska rättsliga samarbetet måste fortlöpande utvecklas underströk justitieminister Anna-Maja Henriksson när hon i dag på Nordiska rådets session i Köpenhamn presenterade justitieministrarnas nya samarbetsprogram

– Ett intensivare nordiskt lagstiftningsamarbete kunde ske t.ex. så, att vi väljer ut någon eller några lagar där vi beslutar gå in för ett tätt harmoniseringssamarbete. Ett första steg kunde vara att starta ett forskningsprojekt för att analysera vilken lagstiftning som kunde vara aktuell.

– Vi har mycket att vinna på att avskaffa onödiga olikheter och vi kan göra betydande arbetsinbesparingar via gemensam analys av EU-lagstiftningen och genom gemensamma samarbetsprojekt. Jag vill också lyfta fram betydelsen av det arbete som har bedrivits för att motarbeta gränshinder mellan de nordiska länderna.

– I det nya samarbetsprogrammet betonas särskilt vikten av att det nordiska samarbetet beaktas i ett tidigt skede av lagberedningsprocessen, och att man i samband med lagberedningen ska redogöra för vilka konsekvenser lagförslag får för det nordiska samarbetet.

– Programmet ska vara ett verktyg i arbetet med att främja grundläggande gemensamma principer i nordisk lagstiftning i överensstämmelse med en nordisk värdegemenskap. Det ska också vara ett verktyg i det europeiska lagstiftningssamarbetet och vid genomförande av EU-/EES-lagstiftning och andra internationella förpliktelser.

Minister Henriksson konstaterade att målsättningarna för det nordiska samarbetet är ambitiösa:
– Medborgarna i de nordiska länderna ska behandlas lika med landets egna medborgare.
På privaträttens område ska samarbetet syfta till att uppnå största möjliga överensstämmelse. När det gäller brott och brottspåföljder bör enhetliga bestämmelser eftersträvas. Även när det gäller annan lagstiftning ska de nordiska länderna eftersträva inbördes samordning när detta ter sig ändamålsenligt.

Tilläggsinformation:
specialarbetare Malin Brännkärr, tfn 09 1606 7520
e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen