Hoppa till innehåll
Media

EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor diskuterar straffrättens framtid vid sitt möte

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.6.2019 10.08
Pressmeddelande

I EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor den 6 juni ska EU:s justitieministrar diskutera den straffrättsliga lagstiftningens och samarbetets framtid under den nya lagstiftningsperioden som inleds efter de nyligen förrättade europaparlamentsvalen. Vid mötet i Luxemburg företräds Finland av den ständiga representanten Marja Rislakki.

De rättsakter EU hittills har antagit gäller bland annat terrorism, människohandel, sexualbrott, penningtvätt och it-relaterad brottslighet. Allmänt taget ser man inget större akut behov för tilläggsreglering, snarare ska ett effektivare genomförande av nuvarande lagstiftning i medlemsstaterna prioriteras.

I det straffrättsliga samarbetet bör principen för ömsesidigt erkännande stärkas ytterligare, alltså att domar och beslut som utfärdats i en medlemsstat ska godkännas även i de andra medlemsstaterna. Detta förutsätter att medlemsstaterna kan lita på att de andras rättssystem fungerar väl och att de grundläggande rättigheterna respekteras.

Diskussionen om de framtida lagstiftningsbehoven inom straffrätten ska fortsätta under Finlands EU-ordförandeskap som inleds i juli. Finland kommer att presentera sina planer för ordförandeskapet under mötet för EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor i juni.

Vid mötet har man för avsikt att ge kommissionen fullmakt att inleda förhandlingarna om ett avtal mellan EU och USA i syfte att underlätta gränsöverskridande tillgång till elektronisk bevisning. Detta kan främja bekämpningen av brott eftersom den tekniska utvecklingen har gjort att brottsligheten har antagit nya former och eftersom utvecklingen haft en avsevärd inverkan också på möjligheterna att utreda brott. Det är viktigt att det avtal som förhandlas är förenligt med EU-rätten och beaktar dataskydd och andra grundläggande rättigheter.

Ytterligare upplysningar: Eeva Aittoniemi, enhetschef, tfn +358 295 150 170,

Lauri Rautio, lagstiftningsråd (elektronisk bevisning), tfn +358 295 150 380,

e-post: [email protected]

Information om EU-projekt som bereds vid justitieministeriet (på finska)

Närmare information om rådet för rättsliga och inrikes frågor på EU:s webbplats  

Den offentliga delen av rådsmötena och presskonferenserna visas på webben. På rådets webbplats finns dessutom dokument och annat material om frågor som behandlas som offentliga.

Council Streaming (på engelska)

Mötessidan för rådet för rättsliga och inrikes frågor

(Pressmeddelandets första kapitel har korrigerats 4.6)

Tillbaka till toppen