Hoppa till innehåll
Media

Straffprocessen ska snabbas upp

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.1.2011 7.30
Pressmeddelande -

Justitieministeriets och inrikesministeriets gemensamma arbetsgrupp har gjort upp en åtgärdsplan för att snabba upp straffprocessen, dvs. förundersökningen, åtalsprövningen och rättegångarna. Riksdagens grundlagsutskott förutsatte att en sådan plan görs upp, eftersom Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har fällt Finland åtskilliga gånger för dröjsmål i rättegång.

Särskilt när det gäller ekobrott drar rättegången ofta ut på tiden. Också i vissa sexualbrott kan i synnerhet förundersökningen ta en lång tid. I de flesta fallen beror fördröjningarna på att målen är omfattande och krävande. Dessutom kan bristerna i samarbetet mellan myndigheterna samt att parter uteblir från behandlingen betydligt bromsa upp processen.

Rättegångarnas längd kan påverkas genom att förebygga brottslighet och i synnerhet genom att minska antalet ekobrott. Som bäst pågår det femte programmet för bekämpning av ekonomisk brottslighet. Projekten som omfattas av detta program ska enligt planerna slutföras under detta år. Arbetsgruppen understöder beredningen av det sjätte programmet för bekämpning av ekonomisk brottslighet.

Arbetsgruppen anser dessutom det vara viktigt att tillräckliga personalresurser tryggas för polisen, åklagarväsendet och domstolarna, särskilt när det gäller behandlingen av krävande brottmål. Uppföljningen av straffprocessens längd bör utvecklas och målsättningen ska vara att behandlingen av ett brottmål hos en myndighet inte får ta längre än ett år.

Arbetsgruppen föreslår att det görs en utredning om möjligheterna att på ett effektivare sätt än för närvarande begränsa förundersökningen av brott. Detta kunde innebära till exempel att vid omfattande mål riktas undersökningen på de grövsta brotten och lindrigare brott lämnas utanför undersökningen. I denna utredning ska dessutom bedömas på vilket sätt det att den misstänkte erkänner sitt brott kunde påverka begränsningen av förundersökningen, väckandet av åtal och straffmätningen.

Enligt arbetsgruppen är det är viktigt att fortsätta arbetet för att förbättra myndighetssamarbetet i straffprocessens olika skeden. För att snabba upp förundersökningen särskilt vid brott som gäller våld mot barn och utnyttjande av barn ska det skapas gemensamma verksamhetsmodeller för polisen och barnskydds- och hälsovårdsmyndigheterna.

Arbetsgruppen anser att reformerna av polisens, åklagarnas och domstolarnas dataadministrationssystem är av stor betydelse när det gäller straffprocessens längd. Med hjälp av dessa system kan det tväradministrativa samarbetet mellan myndigheterna snabbas upp och effektiviseras. Reformerna inom dataadministrationen avses bli färdiga år 2014.

Ytterligare upplysningar:
avdelningschef Jarmo Littunen, justitieministeriet, tfn 09 1606 7783,
e-post: fö[email protected]
polisöverinspektör Keijo Suuripää, inrikesministeriet, tfn 0718788567,
e-post: fö[email protected]

Arbetsgruppens betänkande och åtgärdsplan

Justitieministeriets utredning till grundlagsutskottet 14.10.2009 (på finska; pdf) bifogad till pressmeddelandet på nätet www.jm.fi

Anne Holmlund Tuija Brax
Tillbaka till toppen