Hoppa till innehåll
Media

Regeringsproposition om lag om gruppbyggande till riksdagen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.11.2014 13.33
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att det stiftas en lag om gruppbyggande. Syftet är att främja gruppbyggande genom att trygga den rättsliga ställningen för dem som deltar i sådana projekt och bidra till att projekten får finansiering. Ett av målen i regeringsprogrammet är att förbättra förutsättningarna för gruppbyggande.

Gruppbyggande är en mellanform av byggande på eget initiativ och bostadsbyggande i ett byggföretags regi. Det innebär att en grupp av blivande invånare organiserar sig och låter bygga bostäder tillsammans. Ofta finns det en konsult med i projektet för gruppbyggande. Konsulten sköter bland annat konkurrensutsättningen av entreprenader. De som deltar i projektet bär själva risken när det gäller projektets utfall i både tekniskt och ekonomiskt avseende.

Den föreslagna lagen ska tillämpas på såväl projekt för gruppbyggande som genomförs i form av en bostadssammanslutning som projekt i s.k. fastighetsform. I båda fallen kan det finnas en konsult med i projektet.

Vid projekt i form av en bostadssammanslutning är det ett bostadsaktiebolag eller någon annan bostadssammanslutning som är byggherre. De personer som deltar i projektet är aktieägare eller medlemmar i bolaget eller sammanslutningen. Gruppbyggande av t.ex. ett våningshus sker i allmänhet i form av en bostadssammanslutning. Vid gruppbyggande i fastighetsform är det de enskilda personerna i gruppen som är byggherre. Exempel på projekt i fastighetsform är att låta bygga egnahemshus för en grupp bestående av 10 familjer.

Lagen ska dock inte gälla mindre byggprojekt som omfattar högst tre bostäder och inte heller projekt där man låter bygga bostadsrättsbostäder.

Marknadsföring av projekt för gruppbyggande

Syftet med bestämmelserna om marknadsföring är att se till att de som blir intresserade av ett projekt för gruppbyggande redan i början av projektet får veta vad gruppbyggande handlar om och vilket slag av projekt som är under planering. Syftet är också att säkerställa att de som deltar i ett projekt ska ha en verklig möjlighet att förstå vilka risker som är förenade med projektet.

I marknadsföringsskedet tas ofta ut en avgift av dem som ska delta i ett projekt för gruppbyggande. Maximibeloppet för en sådan deltagaravgift föreslås vara 100 euro per kvadratmeter bostadsyta som planeras bli byggd. Per bostad får avgiften dock vara högst

10 000 euro. Om projektet har initierats av en konsult är motsvarande summor lägre, dvs. högst 30 euro per kvadratmeter bostadsyta och 3 000 euro per bostad.

Konsultens uppgifter och ansvar

Lagen ska också innehålla bestämmelser om skyldigheterna för en konsult för gruppbyggande. Det ska inte vara obligatoriskt att anlita en konsult, men i synnerhet i större projekt ska det i praktiken vara nödvändigt att anlita en utomstående expert.

Konsulten ska vara skyldig att ge den information som anges i lagen till dem som deltar i ett projekt för gruppbyggande innan ett konsultavtal och ett avtal om gruppbyggande ingås. För att säkerställa att konsulttjänsterna utförs på ett korrekt sätt ställs också krav på att konsulten ska vara yrkesskicklig och omsorgsfull. Det tas också in bestämmelser om konsultens arvode.

Lagen ska också innehålla bestämmelser om fel och dröjsmål i konsultens prestation och om påföljderna i sådana fall. Det ska inte längre vara möjligt att begränsa konsultens ansvar så att det uppgår till högst beloppet av konsultens arvode, vilket för närvarande är typiskt. Det ska också krävas att konsulten har en ansvarsförsäkring för ersättning av de skador som konsulten enligt lagen är ansvarig för.

Striktare bestämmelser om projekt i form av en bostadssammanslutning

I fråga om projekt för gruppbyggande som sker i form av en bostadssammanslutning och där en konsult är involverad förutsätts att vissa handlingar som gäller gruppbyggandet och bostadssammanslutningen ska överlämnas innan avtalet om gruppbyggande ingås för att deponeras antingen hos den bank som beviljar sammanslutningen kredit eller, om kredit inte tas upp, hos regionförvaltningsverket. Enhetliga handlingar gör det lättare att bilda sig en helhetsbild av projektet och kan på så sätt bidra till att finansiering fås.

I projekt som sker i form av en bostadssammanslutning ska entreprenören också ställa sådana säkerheter för byggnadsfasen och tiden efter byggnadsfasen som uppfyller de i lagen föreskrivna kraven. Beloppet för säkerheterna ska vara något högre än beloppet för säkerheterna enligt de allmänna avtalsvillkoren för byggnadsentreprenader.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsdirektör Antti T. Leinonen, tfn 02951 50264
lagstiftningsrådet Katri Kummoinen, tfn 02951 50266 (på plats 14.11.2014)
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen