Efterhandsutvärdering: Regleringen om sammanslutningars distansmöten anses i allmänhet fungera väl

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.7.2024 14.19
Pressmeddelande

Justitieministeriet har utrett hur regleringen om sammanslutningars distansmöten har fungerat. Efterhandsutvärderingen genomfördes genom enkätundersökningar i samarbete med intressegrupperna. Enligt resultaten ansågs de möjligheter som lagändringen medför allmänt taget vara positiva och nyttiga.

Bestämmelserna om distansdeltagande och distansmöten i sammanslutningslagarna ändrades i juli 2022. Aktiebolag, andelslag, bostadsaktiebolag och föreningar fick då en permanent möjlighet att ordna distansmöten. Syftet med reformen var att förbättra aktieägarnas och medlemmarnas möjligheter att delta i möten. 

I den efterhandsutvärdering som nu blev klar utreddes hur lagen fungerar och behovet av kompletterande anvisningar och rådgivning. Uppgifter om införandet av bestämmelser om distansmöten samlades in genom enkäter under 2023 och våren 2024. 

I regel upplevdes de möjligheter som den nya regleringen ger som positiva och nyttiga. Största delen av dem som svarade på enkäterna hade vid den tidpunkt de svarade på frågorna ännu inte tagit vara på den nya regleringens möjligheter.

Ett traditionellt möte var den vanligaste mötesformen. Ett hybridmöte var det näst populäraste sättet att ordna ett möte.

De informationstekniska problemen i samband med mötena och skillnaderna i sammanslutningsmedlemmarnas digitala färdigheter upplevdes som utmanande. Enligt vissa svar försämrar distansmötena växelverkan mellan mötesdeltagarna.

Mer information: Satu Pentikäinen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 282, [email protected]

Publikationen (på finska)