Minister Henriksson deltar i ministermötet för EU:s rättsliga och inrikes frågor

Justitieministeriet 25.1.2012 13.19
Pressmeddelande -

Under Danmarks EU-ordförandeskap sammanträder rådet för rättsliga och inrikes frågor till informellt möte i Köpenhamn på torsdagen den 26 och fredagen den 27 januari. I rättsliga frågor företräds Finland av justitieminister Anna-Maja Henriksson.

På mötet diskuterar justitieministrarna revideringen av den s.k. Bryssel I förordningen om domstolars behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. På det informella ministermötet vill ordförandelandet kartlägga medlemsstaternas synpunkter på huruvida tillämpningsområdet för bestämmelserna om domstolarnas behörighet ska utvidgas till att gälla även fall där svarande inte har hemvist i någon medlemsstat.

Justitieministrarna kommer även att diskutera frågor som hänför sig till kriminalpolitiken inom EU. Kommissionen lade i höstas fram ett meddelande om garantier för ett effektivt genomförande av EU:s politik och för skyddande av medborgarnas intressen genom straffrättsliga åtgärder.

Dessutom är avsikten att diskutera överföringen av fångar mellan EU-medlemsstaterna och utbyta information om genomförandet av rambeslutet i detta ärende i medlemsstaterna.

I samband med mötet, på torsdagen den 26 januari, träffar justitieminister Henriksson Rumäniens justitieminister Cătălin Marian Predoiu. Ministrarna ska diskutera Rumäniens framsteg med reformen av landets rättsväsende. I EU följs dessa framsteg inom ramen för den s.k. samarbets- och kontrollmekanismen, som inrättades när Rumänien anslöt sig till EU.

Ytterligare upplysningar:
specialmedarbetare Robin Harms, tfn 09 1606 7506, och konsultativ tjänsteman Eeva Aittoniemi, tfn 09 1606 7896

Anna-Maja Henriksson
EU