Hoppa till innehåll
Media

Minister Leena Meri deltar i EU:s justitieministermöte i Bryssel

justitieministeriet
Utgivningsdatum 5.3.2024 9.00
Pressmeddelande

Justitieminister Meri deltar i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor den 5 mars. Justitieministrarna som sammanträder i Bryssel ska diskutera bland annat det direktiv om människosmuggling som kommissionen antog i november i fjol samt sätten att stärka rättssystemets beredskap att hantera störningar.

Vid mötet kommer EU-ländernas justitieministrar att föra en principdiskussion om direktivet om människosmuggling och om kriminalisering av människosmugglingen i enlighet med det. Finland understöder i princip kommissionens direktivförslag. Att effektivt ingripa i och förebygga smuggling av migranter är en gemensam utmaning som kräver slagkraftiga bekämpningsåtgärder och samarbete mellan alla EU-länder. Enligt Finland är det samtidigt viktigt att det finns ett tillräckligt nationellt handlingsutrymme i fråga om påföljderna och resursfördelningen.

Sätt att stärka rättssystemens resiliens

Ministrarna diskuterar rättssystemens beredskap att förebygga, motstå och hantera störningar och de risker som kriminella organisationers ingripande i rättsväsendet medför för rättsstaten. Under de senaste åren har hotelser och våld i samband med organiserad brottslighet ökat i vissa medlemsländer, vilket också är ett direkt hot mot domares och åklagares liv. 

Ministrarna kommer att utbyta åsikter om hur rättsstaten ska skyddas mot organiserad brottslighet. Utöver de hot och trakasserier som riktas mot domare och åklagare kommer ministrarna att behandla frågor som rör riskerna för korruption och kriminella organisationers infiltration. I enlighet med regeringsprogrammet vidtar Finland kraftiga åtgärder för att bekämpa organiserad brottslighet och anser också att EU:s straffrättsliga åtgärder och uppdaterade instrument har en viktig roll när det gäller att bekämpa allvarlig brottslighet. 

Mötets övriga teman

Ministrarna får en lägesrapport om kampen mot straffrihet i anslutning till Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Enligt Finland är det viktigt att EU fortsätter att reagera effektivt och enhetligt på Rysslands invasion och att EU dessutom arbetar för att de som gjort sig skyldiga till allvarliga internationella brott under anfallskriget kommer att ställas till svars för sina gärningar. Finlands orubbliga stöd till Ukraina fortsätter. 

Ministrarna kommer också att anta slutsatser om kommissionens årsrapport om tillämpningen av stadgan om de grundläggande rättigheterna, vars tema är att främja förtroendet genom ett effektivt och tillgängligt rättsskydd. Finland understöder antagandet av rådets slutsatser.

I samband med mötet träffar minister Leena Meri justitieminister Bence Tuzson från Ungern som står näst i tur att ta över EU-ordförandeskapet.

Mer information: 
Teija Makkonen, statssekreterare, tfn 0295 150 251, [email protected]
Eeva Aittoniemi, enhetschef, EU-ärenden och internationella ärenden, tfn 0295 150 170, [email protected]  
 
Mer information om mötet mellan EU:s justitieministrar
Information om EU-projekt som bereds vid justitieministeriet

Tillbaka till toppen