Bloggar (Blogg)

Jari Lindström: Asylfrågorna fick hög prioritet

Publiceringsdatum 22.12.2015 15.22 Blogg JM

Jari Lindström: Asylfrågorna fick hög prioritet 

 fi | sv

När jag började som justitieminister i maj angavs målen för regeringsperioden tydligt i regeringsprogrammet. Reformprogrammet för rättsvården, ett effektivt tillgodoseende av rättssäkerheten och digitaliseringen av domstolsprocesserna toppade agendan. Sedan blev det höst och de globala stormarna nådde också Finlands kust.

Här på justitieministeriet har vi blivit tvungna att se över prioriteringarna i vårt arbete, utan att glömma våra ursprungliga mål. I den nya situationen blev en effektivisering av asylprocessen en akut fråga. Vår bedömning är att antalet besvär över avslag på asylansökningar kommer att öka kraftigt i vår. Vi lägger in extra resurser vid Helsingfors förvaltningsdomstol och högsta förvaltningsdomstolen.

Det ligger inte i någons intresse att sökande som besvärat sig tvingas vänta oskäligt länge på beslut i ärendet. Beslut som drar ut på tiden ökar kostnaderna för mottagningssystemet. En inbesparad månad i justitieministeriets behandlingsprocess innebär en besparing på 13 miljoner i kostnader för mottagningssystemet, om man behandlar besvär från 10 000 personer. Multipeleffekterna är således stora och tid är pengar i denna fråga.

Utöver att förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen får extra resurser effektiviserar vi rättsprocessen lagstiftningsvägen på många andra sätt. Ändringarna träder i kraft inom tre till sex månader.

Regeringens asylpolitiska åtgärdsprogram offentliggjordes den 8 december. Det behövdes ett åtgärdsprogram eftersom situationen förändrats så drastiskt.

På sista tiden har brott som begås av asylsökande och följderna av dem väckt diskussion. Vi måste dock hålla isär straffprocesserna och asylprocesserna. Asylsökande som bryter mot Finlands lag kommer inte att gå ostraffade, trots att deras brott inte har någon direkt inverkan på om de avvisas eller inte.

Vi arbetar aktivt i enlighet med åtgärdsprogrammet. Många existerande missförhållanden kommer att rättas till och vi försvarar Finlands intressen med de medel som står till buds. För närvarande söker vi sätt att snabbt och effektivt utvisa personer som gjort sig skyldiga till grova brott. Vi undersöker alla möjligheter att ändra Finlands nuvarande praxis.

I Finland kan man för närvarande få internationellt skydd på tre grunder: man beviljas antingen asyl, s.k. alternativt skydd eller uppehållstillstånd på grund av humanitärt skydd. Om det finns grunder för asyl kan man inte förvägras asyl ens på grund av ett grovt brott som begåtts i Finland.

Detta baserar sig på Genèvekonventionen om flyktingars rättsliga ställning och på Finlands utlänningslag (87 § 2 mom.). En person kan dock förvägras asyl på grund av ett grovt brott som begåtts innan personen kom till Finland (87 § 2 mom. 2 punkten). Uppehållstillstånd på grund av alternativt eller humanitärt skydd ska förvägras om det finns grundad anledning att misstänka att personen har gjort sig skyldig till ett grovt brott (utlänningslagens 88 och 88 a §).

Vi kan inte driva för vinden när det stormar i världen. Statsfinanserna kräver att vi agerar raskt och effektiviserar vår verksamhet även i andra frågor än asylfrågan. Vi måste effektivisera rättsväsendet, främja digitaliseringen och se till medborgarnas rättssäkerhet.

Vi har inte glömt regeringsprogrammets målsättningar, och vi arbetar vidare med reformprogrammet för rättsvården. Det finns arbete så det räcker även för nästa år. När målen är klara är det lättare att gå framåt.

____________________________________

Jari Lindström är justitie- och arbetsminister.