Bloggar (Blogg)

Jari Lindström: Programmet för utvecklingen av rättsvården bygger på fyra prioriterade områden

Publiceringsdatum 19.8.2016 13.40 Blogg JM

Jari Lindström: Programmet för utvecklingen av rättsvården bygger på fyra prioriterade områden 

 fi | sv

Genomförandet av reformprogrammet för rättsvården är ett av regeringsprogrammets så kallade hörnstensprojekt. Vid justitieministeriet har vi nu sett över programhelheten och sammanställt ett program för utveckling av rättsvården som innehåller även andra projekt än det tidigare programmet.

Justitieministeriets förvaltningsområde påverkas av samma trender som det övriga samhället. Också i de pågående budgetförhandlingarna är den största frågan hur de allt knappare resurserna ska fördelas. Befolkningen åldras och hos oss syns det i att en allt större del av personalen går i pension. Det är dock nödvändigt att trygga en fungerande rättsstat oberoende av bristen på resurser och den åldrande domarkåren. Digitalisering erbjuder nya möjligheter men kräver omfattande utvecklingsarbete, såväl när det gäller tekniska frågor som våra arbetsrutiner.

Programmet för utveckling av rättsvården bygger på fyra pelare som fastställer vilka åtgärder som kommer att prioriteras under denna regeringsperiod. Utvecklingsprogrammet omfattar ett stort antal projekt. Den första pelaren gäller tryggandet av medborgarnas rättssäkerhet och som exempel vill jag lyfta fram vissa centrala projekt. Digitalisering ska utnyttjas i allt högre grad i utvecklingen av rättshjälpsverksamheten och vi kommer att genomföra ett försök med chatt-tjänster och öka möjligheterna för distansservice. Kan man i framtiden hålla möten med rättsbiträdena hemifrån via en videoförbindelse?

Den andra pelaren gäller minskandet av brottsligheten. Programmet för brottsförebyggande har redan skickats ut på remiss och beredningen av en strategi mot korruption pågår som bäst. Bestämmelserna som gäller förstagångsförbrytare kommer att ses över. Ett projekt jag själv anser vara viktigt är undersökningen för att utreda om straffen står i linje med den allmänna rättsuppfattningen. Undersökningen pågår som bäst och nästa år kommer vi att få höra resultaten.

Den tredje pelaren gäller utvecklingen av ministeriets kärnuppgifter. Det är fråga om en massiv uppgift. Just nu pågår det strukturreformer i praktiken på alla sektorer som omfattas av vårt förvaltningsområde och samtidigt genomförs det också massiva digitaliseringsprojekt. Antalet tingsrätter kommer att skäras ner till 20 och såväl åklagarväsendets som utsökningens strukturer håller på att reformeras. Också frågan om inrättandet av ett domstolsverk måste avgöras. Alla dessa projekt innebär massor av arbete. I synnerhet digitaliseringsprojekten kräver mycket arbete, eftersom de även medför betydande ändringar i förvaltningsområdets arbetsmetoder. Dessutom är det ytterst viktigt att sörja för personalens välbefinnande i mitten av alla dessa ändringar.

Den fjärde pelaren, som är minst lika viktig som de andra, gäller EU-inflytande. Vårt mål är att det rättsliga samarbetet inom unionen också i framtiden ska bygga på principen om ömsesidigt erkännande i stället för onödiga harmoniseringar. EU måste se till att dess medlemsstater har ett fungerande rättväsende. Gemensamma regler ska införas enbart då sådana verkligen behövs.

Målet med programmet för utveckling av rättsvården är att trygga medborgarnas rättsäkerhet, en högklassig rättsvård och en fungerande rättsstat. Vi kan inte äventyra dessa grundförutsättningar eller försämra kvaliteten på rättsvården, eftersom de utgör hörnstenarna för den västerländska demokratin och ett fungerande samhälle.

________________________________________

Jari Lindström är justitie- och arbetsminister.