Bloggar (Blogg)

Maria Wakeham-Hartonen: Öppenhet och medborgarsamhället är viktiga för demokrati

Publiceringsdatum 24.4.2015 15.02 Blogg JM

Maria Wakeham-Hartonen:
Öppenhet och medborgarsamhället är viktiga för demokrati

24.4.2015

Delegationens vision är ett inspirerande medborgarsamhälle med inflytande. KANE utarbetade ett måldokument inför riksdagsvalet och regeringsförhandlingarna där utgångspunkten är bl.a. att i regeringsprogrammet säkra medborgarsamhällets verksamhetsförutsättningar och den informella medborgarverksamheten samt främjande av öppen och jämlik delaktighet.

KANE anser det viktigt att det systematiska och långsiktiga arbetet för att utveckla medborgarsamhället fortsätter i samarbete med medborgarsamhället och i detta arbete har organisationerna en speciell roll. Målet är att utveckla det finländska samhället så att det blir mer jämlikt och har större respekt för människovärde.

Den finländska demokratin har analyserats bland annat i statsrådets demokratipolitiska redogörelse som lämnades till riksdagen förra våren. Ur redogörelsen framgår att Finland placerar sig högt i internationella demokratijämförelser och att medborgarna sätter ett stort värde på demokratin. Demokratin är emellertid just nu i ett brytningsskede, där deltagande och påverkan via traditionella sätt minskar samtidigt som användningen av nya kanaler för påverkan, till exempel direkt demokrati och informell medborgarverksamhet, ökar. Enligt redogörelsen kan det sjunkande valdeltagandet och den ökande ojämlikheten i fråga om delaktighet betraktas som de största utmaningarna för den finländska demokratin.

KANE påpekar att den offentliga förvaltningen ska använda demokratipolitiska åtgärder framför allt för att stödja medborgares och medborgarsamhällets öppna och jämlika möjligheter att delta i såväl beredningen av det kommande regeringsprogrammet som i till exempel lagberedningen och remisshörandet.

KANE anser att utvecklingen som leder till allt större ojämlikhet i deltagandet måste stoppas. Det kräver åtgärder för att öka demokrati- och människorättsfostran, främja ungas samhälleliga aktivitet och e-demokrati samt klarare språkbruk inom den offentliga förvaltningen och bättre tillgång till tjänster och kanaler för påverkan. Samtliga hinder för delaktighet bör avskaffas.

Det handlar också om att ändra tanke- och arbetssätten. Varje ministerium ska till exempel utarbeta en egen strategi för medborgarsamhällsrelationer som uppföljs och uppdateras. Öppen förvaltning och demokrati kan främjas bl.a. med hjälp av justitieministeriets elektroniska demokratitjänster, dvs. medborgarinitiativ.fi, invånarinitiativ.fi, utlåtande.fi, ungasideer.fi och dinåsikt.fi. Tjänsterna är samlade i en portal på adressen demokrati.fi. Demokratitjänsterna kan ses som en kanal för påverkan för medborgarsamhället men också som ett verktyg för att främja organisationsdemokratin.

Den nya diskrimineringslagen förpliktar myndigheter att främja likabehandling. Den förbättrar också organisationernas möjligheter att arbeta med likabehandling. Organisationerna är viktiga samarbetspartner när det gäller diskrimineringslagens verkställighet och uppföljning.

KANE och delegationen för etniska relationer ETNO ordnar ett seminarium om den nya diskrimineringslagen där man behandlar å ena sidan lagens fördelar för organisationer och å andra sidan goda praxis för att stödja personer som upplevt diskriminering.