Bloggar (Blogg)

Peter Kariuki: Goda etniska relationer betyder att man lever i fred med andra

Publiceringsdatum 11.3.2016 14.46 Blogg JM

Peter Kariuki: Goda etniska relationer betyder att man lever i fred med andra 

 fi | sv

Trots att mångfalden i vårt samhälle ständigt ökar, är 'goda etniska relationer' fortfarande ett ganska okänt begrepp i Finland.

Goda etniska relationer är ett mycket omfattande begrepp som rymmer många olika dimensioner. Med begreppet avses att det råder en positiv stämning mellan olika befolkningsgrupper, och att människor respekterar och har förtroende för varandra. Goda relationer betyder att befolkningsgrupperna strävar efter att samarbeta och upprätthålla en positiv växelverkan. Kännetecknande för goda relationer är att människor har en känsla av sammanhållning och trygghet, att ingen diskrimineras och att alla har lika möjligheter att delta och påverka. Goda etniska relationer betyder helt enkelt att man lever i fred med andra oberoende av vilken nationalitet, religion eller övertygelse de företräder.

Goda etniska relationer kan bedömas utifrån fyra olika delområden:

• Attityder - Hur vi förhåller oss till andra utgör kärnan för goda etniska relationer. Vad vi tänker om andra och vad vi tror andra tänker om oss har en stor inverkan på de tre andra delområdena.

• Växelverkan - Bristen på växelverkan kan leda till att olika befolkningsgrupper skiljs åt och till en situation, där människogrupper lever sida vid sida, men inte umgås med varandra. Dialogen och samarbetet mellan olika grupper och människor minskar, vilket kan leda till ett negativt attitydklimat.

• Möjligheten att delta och påverka - Om en människa känner sig välkommen och trygg i en gemenskap, och upplever att andra i gemenskapen har en positiv inställning till honom eller henne, är det mer sannolikt att han eller hon också vill umgås med andra och delta i gemenskapens verksamhet och evenemang.

• Personlig säkerhet - Ett gott tecken med tanke på goda etniska relationer är att människor och befolkningsgrupper känner sig trygga i samhället, både på offentliga och privata platser.

Från utvandringsland till invandringsland

I februari tillsatte statsrådet en ny delegation för etniska relationer (ETNO), och delegationen inledde sin sjätte mandatperiod. Arbetet med dessa frågor började dock mycket längre sedan: under tiden då Finland fortfarande var ett utvandringsland.

År 1970 tillsatte statsrådet den första delegationen för migrationsfrågor, det vill säga delegationen för migrationsärenden i anslutning till utrikesministeriet. Orsaken till att delegationen tillsattes var de stora utvandringsvågorna och deras negativa inverkan på det finska samhället. Under åren 1969–1970 uppgick antalet utvandrare till 100 000, vilket ledde till att folkmängden i Finland sjönk för första gången under fredstiden. Delegationens första uppgift var att utarbeta ett förslag till att undanröja orsakerna till utvandringen. Utgångspunkten för delegationens arbete var att migration är ett naturligt fenomen som en demokratisk stat inte kan hindra. Staten kan dock försöka åtgärda de missförhållanden i samhället som ligger bakom utvandringen.

I anslutning till social- och hälsovårdsministeriet tillsattes år 1981 en delegation för flyktingsärenden. I början av 1970-talet tog Finland emot de första flyktingarna från militärdiktaturen Chile och senare även från Vietnam. Migrationspolitiken delades upp i migrations- och flyktingsfrågor beroende på orsaken till invandringen. Det första steget för att samordna migrations- och flyktingspolitiken var inrättandet av en gemensam delegation för flykting- och migrationsärenden i anslutning till arbetsministeriet år 1992.

Under detta årtusende har Finland ändrats från ett utvandringsland till ett invandringsland. De främsta orsakerna till invandringen är familj, arbete och studier och först efter dessa kommer humanitär invandring. Finlands fördelar i den ändrade situationen är den starka representativa demokratin och rättsstatsprinciperna. ETNO tillsattes för första gången år 1998.

ETNO främjar dialogen och samarbetet mellan olika grupper

Vi lever i ett allt mer mångformigt samhälle och ETNO:s uppgift är att främja dialogen och samarbetet mellan invandrarna, de etniska minoriteterna, myndigheterna, de politiska partierna och medborgarorganisationerna. ETNO är ett diskussionsforum, ett sakkunnigorgan och en kanal via vilken olika befolknings- och intressentgrupper kan delta i den samhälleliga debatten och beslutsfattandet. 

_________________________________

Överinspektör Peter Kariuki arbetar som generalsekreterare för Delegationen för etniska relationer ETNO.