Bloggar (Blogg)

Saana Tarhanen: Färre hinder för frivilligverksamhet

Publiceringsdatum 15.10.2015 15.05 Blogg JM

Saana Tarhanen: Färre hinder för frivilligverksamhet

15.10.2015

Frivilligverksamhet omfattar ett så pass brett och snabbt utvecklande område att lagstiftningen inte riktigt hänger med. Inte ens myndigheterna har alltid lyckats hålla sig uppdaterade om aktuella anvisningar, och det har rått många missuppfattningar i fråga om frivilligverksamhet. Medierna har berättat om arbetslösa som förlorat sin rätt till utkomstskydd på grund av frivilligarbete, skattemyndighetens ingripande i tidsbanksverksamheten och de i vissa fall löjliga kraven på hygienpass. Ofta har det dock varit fråga om missuppfattningar och bristande information.

En arbetsgrupp som tillsatts av finansministeriet har utrett problemen och hindren i anslutning till frivilligverksamhet och försökt finna lösningar på dem i sitt utkast till rapport som publiceras den 14 oktober. Därtill ordnade delegationen för medborgarsamhällspolitik (KANE) ett diskussionsmöte där intresserade kunde kommentera arbetsgruppens rapportutkast. KANE välkomnar det i statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram inskrivna målet att utveckla förutsättningarna för frivilligverksamhet, men är samtidigt oroad för att samarbetet med organisationerna enbart ses som ett nytt sätt att uppnå besparingar.

- Frivilligverksamhet ska alltid utgå från människors och organisationers egna idéer och egen vilja, påpekade KANEs ordförande Eero Rämö vid diskussionsmötet.

Särskilt utspriddheten av informationen och anvisningarna som gäller frivilligarbete samt onödig byråkrati har ansetts utgöra ett hinder för frivilligverksamhet. Arbetsgruppen lade fram följande nio förslag som syftar till att utveckla förutsättningarna för frivilligverksamhet.

Förslag 1: Justitieministeriet ska ha ansvaret för att följa frivilligverksamheten, samordna projekt som gäller frivilligverksamhet inom statsrådet samt för att informera om dessa frågor. Syftet är att undanröja onödiga överlappningar och koncentrera samordningsansvaret tydligt på ett ministerium.

Förslag 2: För organisationer och friviliga skapas en webbplats där anvisningarna som gäller frivilligverksamhet finns tillgängliga på ett klart och tydligt språk. På webbplatsen ska finnas länkar till anvisningar som gäller frivilligarbete samt myndigheternas egna faktablad med information som gäller de olika verksamhetsområdena. På sidorna samlas också frågor och svar om regleringen av frivilligarbete. På så sätt finns alla anvisningar på ett och samma ställe. Vid KANEs informationsmöte föreslog organisationerna att man i anslutning till webbplatsen kunde skapa en rekryteringskanal för att göra det lättare för organisatörer av frivilligverksamhet att få kontakt med medborgare som är intresserade av att delta i verksamheten. Det föreslogs också att man på sidorna kunde ha t.ex. en frågesport där besökarna kan testa sina kunskaper om reglerna som gäller frivilligverksamhet.

Förslag 3: Gällande skatteanvisningar om frivilligarbete ska förtydligas och göras tillgängliga via webbplatsen som riktar sig till frivilligaktörer. Möjligheterna att utvidga skattefriheten av kostnadsersättningar som betalas till frivilliga ska utredas. En sak som för närvarande skapar oklarhet är att frivilliga bemöts olika beroende på vilken organisation de arbetar för. Allmännyttiga samfund kan betala skattefria kostnadsersättningar till sina frivilliga, men inom den offentliga förvaltningen, församlingar och företag är detta inte möjligt. Denna motstridighet lyftes fram vid KANEs informationsmöte och det önskades att alla frivilliga skulle bemötas lika oberoende av vilken organisation som ordnar verksamheten.

Förslag 4: Anvisningarna om rätten för arbetslösa att delta i frivilligarbete utan att förlora sin rätt till utkomstskydd ska förtydligas och informationen om detta ökas. Arbetslösa får delta i frivilligarbete, men det har rått många missuppfattningar om detta och anvisningarna har tolkats på olika sätt.

Förslag 5: Anvisningar om nödvändiga försäkringar, ansvaren som hänför sig till frivilligverksamhet och olika dataskyddsfrågor ska samlas på webbplatsen som riktar sig till frivilligaktörer. För närvarande finns det stora skillnader i föreningarnas försäkringsförfaranden. Oklarheterna i försäkringsfrågor i eventuella problemsituationer kan höja tröskeln att delta i verksamheten. KANE har som mål att sänka tröskeln för deltagande i frivilligverksamhet.

Förslag 6: För frivilligaktörer skapas ett gemensamt system för ansökning av understöd. Understöd ska i framtiden kunna sökas via en och samma tjänst.

Förslag 7: Tillstånds- och anmälningsförfarandet i anslutning till evenemang som hänför sig till frivilligarbete ska förenklas och olika tillståndsansökan ska samlas på ett och samma ställe. Mer information behövs till exempel om hygienpasset. Trots den allmänna missuppfattningen behöver man sällan ett hygienpass vid frivilligverksamhet och ofta är det fråga om olika kommunala förfaranden.

Förslag 8: Behovet av att reformera lagen om penninginsamlingar och lotterilagen ska utredas. Beviljande av tillstånd till penninginsamling kunde underlättas och taket för minilotterier höjas. Enligt KANE borde tillståndsprocessen enligt lagen om penninginsamlingar förenklas.

Förslag 9: Undervisningen i frågor som gäller aktiv medborgarskap och de olika formerna för samhällelig verksamhet ska utvecklas som en del av förnyandet av läroplanerna. Samarbetet mellan skolor och organisationer ska främjas och Utbildningsstyrelsen ska ge rekommendationer om god samarbetspraxis till skolorna. Det ska utredas vilken inverkan det obligatoriska deltagandet i frivilligarbete som krävs för IB-examen har haft för studerandenas senare intresse för frivilligverksamhet.

Arbetsgruppens rapport skickas ut på remiss den 14 oktober och det önskas att intressentgrupperna aktivt deltar i remissbehandlingen. För att bygga upp ett fungerande och effektivt civilt samhälle är det viktigt att höra organisationernas och frivilligas åsikter och erfarenheter om vilka hinder man möter inom detta område och på vilket sätt samarbetet med myndigheterna kunde utvecklas. En webbplats som samlar ihop alla anvisningar som gäller frivilligverksamhet är en bra början.

___________________

Saana Tarhanen studerar vid Tammerfors universitet och arbetar som bäst som högskolepraktikant vid justitieministeriet och KANEs sekretariat. 

JM KANE-blogi