Bloggar (Blogg)

Tapio Laamanen: Hörnstenar och järnhårda ramar

Publiceringsdatum 29.9.2015 17.27 Blogg JM

Tapio Laamanen: Hörnstenar och järnhårda ramar

 fi | sv

Regeringen som inledde sitt arbete i våras har under bara några månader fattat stora beslut vars verkningar sträcker sig över hela regeringsperioden. Senast fattade regeringen beslut om budgetpropositionen för 2016 och planen för de offentliga finanserna, det vill säga rambeslutet för statsfinanserna fram till 2019. Den negativa ekonomiska tillväxten som pågått redan i flera år innebär att även anslagsramarna fortsättningsvis skärs ned.

I samband med regeringens verksamhetsplan talades det om hörnstensärenden. Till dessa hör bland annat det målmedvetna arbetet för att genomföra reformprogrammet för rättsvården. Avsikten är att trygga att samhällets hörnstenar också under svåra tider. De strama ramarna för statsfinanserna är dock en utmaning också när det gäller hörnstensärendena.

De ekonomiska utsikterna för justitieministeriets förvaltningsområde kan sägas vara relativt goda under år 2016 och nöjaktiga under år 2017. Däremot i slutet av ramperioden kommer de ekonomiska resurserna att stramas åt betydligt. Den viktigaste orsaken till de relativt positiva utsikterna för de närmaste åren är tilläggsanslaget som i enlighet med regeringsprogrammet anvisas till den inre säkerheten och rättsvården. Under JM:s huvudtitel uppgår detta tilläggsanslag till 17,5 miljoner euro. De svagare utsikterna för slutet av ramperioden beror på att den positiva inverkan av tilläggsanslaget inte kompenserar de kumulativa nedskärningar som genom tidigare och nya beslut fastställts för förvaltningsområdet.

Trots detta har vi möjlighet att påverka framtiden. Det förutsätter dock att alla lämpliga medel för att uppnå kostnadsbesparingar utnyttjas fullt ut. Åtgärderna i reformprogrammet för rättsvården ska föras vidare på ett målmedvetet sätt. Det är också viktigt att på ett omfattande sätt utnyttja de möjligheter som erbjuds av ICT-lösningar.

Planen för de offentliga finanserna utgör en järnhård ram, i både gott och ont. Hur som helst erbjuder den en tydlig utgångspunkt för planeringen av förvaltningsområdets verksamhet. Till följd av reformen av resultatstyrningssystemet ställs resultatmålen nu för första gången så att de sträcker sig fyra år framåt. Den strategiska synvinkeln förstärks och medlen kan bättre än förut fastställas enligt behoven. 

__________________________

Tapio Laamanen är ekonomidirektör vid justitieministeriet.