Bloggar (Blogg)

Thomas Blomqvist: Enligt lika grunder

Publiceringsdatum 6.11.2020 13.33 Blogg JM

fi I sv

I dag firar vi svenska dagen. Svenska dagen är ett bra tillfälle att fundera på hur tvåspråkigheten förverkligas i vårt samhälle nu när vi står inför stora förändringar. De språkliga rättigheterna är en förutsättning för att människorna ska ha lika möjligheter att sköta sina ärenden och delta i samhället.

I 17 § i grundlagen föreskrivs det om finska och svenska språkets ställning som Finlands nationalspråk samt om vars och ens rätt att använda sitt eget språk, finska eller svenska. Enligt grundlagen ska språken inte bara formellt behandlas på ett likvärdigt sätt, det ska också i praktiken säkerställas att den finskspråkiga och svenskspråkiga befolkningen behandlas lika. Bestämmelsen innebär inte att de samhälleliga tjänsterna i alla situationer ska ordnas på samma sätt, utan att de ska tryggas enligt lika grunder.

Enligt lika grunder – vad betyder det i praktiken? Bestämmelsen har betydelse till exempel vid ordnandet av samhälleliga tjänster, utbildning och kultur samt informationsförmedling på det egna språket. Riksdagens justitieombudsman har tidigare bedömt att det har varit godtagbart att ha två olika jourköer för de två språkgrupperna, men att servicen inte får ordnas så att service på svenska erbjuds endast via webben, medan man på finska samtidigt också kan få service per telefon. När det gäller tillgången till information är det viktigt att säkerställa att båda språkgrupperna får all väsentlig information. Då kan informationen förmedlas på det andra språket i olika form, men huvudsaken är att de båda språkgrupperna får den väsentliga informationen.

Social- och hälsovårdsreformen och coronaepidemin är av stor betydelse med tanke på de språkliga rättigheterna

Det är särskilt viktigt att beakta de språkliga rättigheterna när förvaltningen prövas eller utvecklas. I år har coronaepidemin satt förvaltningen på prov. Den aktuella social- och hälsovårdsreformen innebär en övergripande reform av förvaltningen. De stora samhälleliga förändringarna är också av stor betydelse med tanke på de språkliga rättigheterna. Det är bra att komma ihåg att tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna ofta är en förutsättning för att kunna tillgodose andra grundläggande fri- och rättigheter, till exempel rätten till tillräckliga social- och hälsovårdstjänster. Därför har det i social- och hälsovårdsreformen varit särskilt angeläget att säkerställa att också de språkliga rättigheterna beaktas i lagberedningen, så att de ska ha goda förutsättningar att förverkligas även i praktiken.

Informationsförmedlingen måste tryggas på båda nationalspråken

Under coronavirusepidemin har det varit viktigt att den språkliga jämlikheten förverkligas i informationen. Ur individens synvinkel är det ytterst viktigt att få information om aktuella anvisningar och begränsningar om coronaepidemin, och informationsförmedlingen måste tryggas på båda nationalspråken. Information som är väsentlig för individens liv, hälsa och säkerhet samt för egendom och miljö ska ges både på finska och svenska i hela landet. Sådan information måste ges både på finska och svenska oavsett i vilken form och på vilket sätt informationen förmedlas – och helst också samtidigt. Utöver nationalspråken har det varit ändamålsenligt att informera också på andra språk. Under året har vi i många olika situationer fått märka hur viktigt det är att informationen kommer i tid och är tydlig och begriplig. Trevlig svenska dagen!

--------------------------------

Skribenten är minister för nordiskt samarbete och jämställdhet