Tillgänglighetsutlåtande för justitieministeriet.fi

Webbplatsen justitieministeriet.fi  omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska offentliga myndigheters webbtjänster vara tillgängliga, vilket betyder att alla ska ha lika möjligheter att använda dem. 

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen justitieministeriet.fi. I detta utlåtande berättar vi om tillgängligheten till webbplatsen, vilka brister det finns i tillgängligheten och hur du kan ge oss respons om tillgängligheten till tjänsten. 

Tillgänglighetsstatus

Tillgängligheten till denna digitala tjänst har bedömts av en utomstående expertorganisation i augusti 2020. Enligt bedömningen uppfyller webbplatsen i huvudsak de tillgänglighetskriterier på nivå A och AA som krävs enligt lagen (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG 2.1). Vi har rättat till sådana brister i tillgängligheten till webbplatsen som upptäckts vid bedömningen. 

Webbpubliceringssystemet uppdaterades i juni 2020, och de tillgänglighetsproblem som konstaterades då har delvis korrigerats och kommer att korrigeras under hösten 2020.

Nedan följer en beskrivning av de centrala bristerna i webbtjänsten. 

Om det material du behöver inte är tillgängligt, kontakta oss per e-post: saavutettavuus.om(at)gov.fi. 

Innehåll eller funktioner som ännu inte är tillgängliga 

Rubrikerna på sidan 

Rubrikernas nivåordning är delvis fel i html-koden. I html-koden finns eventuellt överflödiga rubriknivåer utan text. Dessa nivåer syns för skärmläsarna som tomma rubriker. På sidorna finns överflödiga dolda rubriker på H1-nivå. (WCAG 1.3.1) 

Textalternativ och bilder som återger texten

Översättningarna av de alt-texter som beskriver innehållet i bilderna saknas tills vidare. Användare som behöver skärmläsare får inte information om innehållet i bilderna, till exempel i bilder av tidslinjer. (WCAG 1.1.1, 1.4.5)

Länkar som för bort från webbplatsen

Det finns brister i programmeringen av länkar som leder bort från webbplatsen. Användare med skärmläsare får inte annan information om länkarna än att de öppnas i en ny flik – denna brist gäller både länktexten och textalternativet i bildlänken. (WCAG 1.1.1, 2.4.4, 2.5.3)

Kontraster 

Kontrasten mellan texten och bakgrundens färg är inte alltid tillräckligt stor. Problem förekommer t.ex. i textinnehållet, knapparna, tidslinjer för projekt, vissa bilder och markeringen av aktiva objekt. (WCAG 1.4.3, 1.4.5, 1.3.1) 

Kommentarfunktionen i bloggar

I kommentarfältet saknas etiketter, markering av obligatoriskt fält, visuellt urskiljbara anvisningstexter (placeholder) och kantlinjer. (WCAG WCAG 3.3.1, 3.3.2, 3.2.4)

Språkval 

Användare med skärmläsare informeras inte om huruvida språkvalet är öppet eller stängt och vilket språkval som är valt. (WCAG 4.1.2) 

Expanderbara element

Några av de expanderbara element som används på webbplatsen går inte att hantera med tangentbordet och de kan inte öppnas och stängas med tangentbordet. (WCAG WCAG 2.1.1, 3.2.4)

Mobil användning

Huvudmenyn och sökningen finns i webbplatsens mobila html-kod först efter huvudinnehållet, vilket gör det långsamt och svårt att hitta dem. (WCAG 2.4.3) 

Tillgänglighetsbrister i pdf-filer

På webbplatsen finns pdf-filer som har publicerat efter den 23 september 2018 och som har tillgänglighetsbrister: 

  • Filerna innehåller till exempel bilder och diagram som saknar alternativ i textform. (WCAG 1.1.1)
  • Alla filer har inte en programstruktur, vilket innebär att skärmläsaren inte kan tolka element i en pdf-fil eller i vilken ordning texten ska läsas. (WCAG 1.3.1)
  • Filerna kan ha brister i rubriker, språkspecifikationer och metadata. (WCAG 2.4.2)
  • Det finns brister i utformningen av filer, vilket som kan försvåra användningen av skärmläsare, till exempel tomma radbyten och rubriker som inte märkts ut på rubriknivå. (WCAG 1.3.1)
  • I tabellstrukturerna kan det finnas brister som försvårar användningen av skärmläsaren, såsom att de tabeller som använts för placeringen av texten inte fungerar, att programbaserade kolumnrubriker saknas eller att det inte går att få in liknande uppgifter i flera olika tabeller. (WCAG 1.3.1)
  • Filerna kan innehålla fotnoter som inte är länkade till texten och som är svåra att tolka med skärmläsaren. (WCAG 1.3.1)

Innehåll som härstammar från andra system 

Webbtjänsten har även innehåll som hämtats från andra system. Bristerna i tillgängligheten kan då bero på det ursprungliga systemet. 

Beslutsmaterial

På webbplatsen publiceras pdf-filer från systemet för beslutsprocesserna och dessa filers tillgänglighet fungerar inte till fullo. Bristerna försvårar användningen av hjälpmedel. I filerna saknas textmotsvarigheter, rubriker och språkspecifikationer. Strukturerna på dem är ibland bristfälliga. Statsrådet kommer att förnya sitt system för beslutsfattande före augusti 2021. Det material som det nya systemet producerar är tillgängligt.

Publikationer

Webbplatsen innehåller pdf-filer som finns i statsrådets publikationsarkiv Valto. De långa textraderna i publikationerna kan göra det svårt att läsa dem. Det finns separata tillgänglighetsutlåtanden för publikationerna och för publikationsarkivet. I utlåtandena beskrivs eventuella tillgänglighetsbrister.

Projektinformation

Projektuppgifter visas i ett separat system. I vissa funktioner finns tillgänglighetsbrister som försvårar användningen av skärmläsare och tangentbord. Sidan laddas till exempel upp på nytt när man rör sig till följande flik, och det finns också brister i modalfönstren i uppgifterna om de enskilda projekten samt i projektkalendern. (WCAG 1.3.1, 1.3.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.4.3, 4.1.2)

Projektuppgifterna innehåller pdf-filer som produceras i andra system, till exempel i dokumenthanteringssystem. I dessa filer kan det finnas tillgänglighetsbrister till exempel i strukturer, egenskapsinformation och textmotsvarigheter. Bristerna försvårar användningen av hjälpmedel. 

Innehåll som inte omfattas av lagstiftningen

Webbplatsen kan ha innehåll som inte omfattas av kraven i lagstiftningen. Det gäller

  • filer publicerade före den 23 september 2018
  • video- eller ljudinspelningar publicerade före den 23 september 2020. 

Innehåll i sociala medier

Tillgänglighetskraven beaktats i justitieministeriets innehåll i sociala medier från och med den 23 september 2020. Det visuella och audiovisuella material som producerats före den 23 september 2020 innefattar också sådana innehåll som inte uppfyller tillgänglighetskraven (t.ex. alt-text eller textningar).

Respons om tillgängligheten 

Vi tar gärna emot kommentarer och förbättringsförslag som gäller webbplatsens tillgänglighet. Du kan sända respons per e-post till saavutettavuus.om(at)gov.fi. Ange i din respons den sida (www-adress) där problemet upptäcktes och beskriv problemet så noggrant som möjligt. 

Tillsynsmyndighet 

Om du upptäcker problem med tillgängligheten på webbplatsen, kontakta i första hand webbplatsens administratör. Svaret kan dröja 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte fått något svar inom 14 dagar, kan du anmäla bristen till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På verkets webbplats finns anvisningar om hur du anmäler bristande tillgänglighet och hur ärendet behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.saavutettavuusvaatimukset.fi 
[email protected]
tfn 0295 016 000 (växel)

Denna redogörelse är utarbetad den 22 september 2020.