Tillgänglighetsutlåtande för justitieministeriet.fi

Denna webbplats omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska offentliga myndigheters webbplatser vara tillgängliga, vilket betyder att alla ska ha lika möjligheter att använda dem. Webbplatsen ska uppfylla tillgänglighetskriterierna WCAG 2.1 på nivå AA senast den 23 september 2020.

Tillgänglighetsstatus för webbplatsen

För närvarande uppfyller webbplatsen till stor del tillgänglighetskraven och det finns inga kritiska brister i tillgängligheten på webbplatsen.

Vi kommer att låta göra en utomstående expertutvärdering av webbplatsens tillgänglighet. Dessutom åtgärdar vi regelbundet de problem med tillgängligheten som har upptäckts i webbplatsen.

Problem har upptäckts åtminstone på följande punkter:

  • färger och kontraster
  • bristande alternativa texter (bildlänkar, bilder)
  • dokument i pdf-format.

På vår webbplats finns dessutom länkar till andra aktörers pdf-filer vars innehåll vi inte kan påverka.

Tillgänglighetsrespons

Vi tar gärna emot kommentarer och förbättringsförslag som gäller webbplatsens tillgänglighet. Du kan ge respons via vår responsblankett eller per e-post på adressen viestinta.om(at)om.fi.

Tillsynsmyndighet

Kontakta först oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000

Detta utlåtande har upprättats den 12 juni 2020. Utlåtandet uppdateras senast den 23 september 2020.