Om webbplatsen

Justitieministeriets webbtjänst www.justitieministeriet.fi finns samlad information om bl.a. justitieministeriet, dess verksamhet och uppgifter samt om pågående lagstiftnings- och utvecklingsprojekt.

Svenskspråkiga sidorna är mest omfattande. En del av informationen finns också på engelska, på nordsamiska och på ryska.

Justitieministeriets informationsenhet driver och svarar för webbplatsen. Dess ambition är att informationen på sidorna skall vara korrekt och aktuell.

Sökfunktion

Sökfunktionen finns högst upp på sidan. Sökningarna gäller automatiskt webbplatsens hela innehåll. Sökresultaten är sorterade enligt relevans.

Sökningen utförs med alla givna sökord och på webbplatsens språk. Sökresultatet kan utvidgas genom att man bryter sökordet med en asterisk (*), varvid man beroende på var sökordet bryts också hittar till exempel dess olika böjningsformer. Du kan också ersätta en bokstav eller flera bokstäver i mitten av sökordet med en asterisk (*).

Länkar

Ministeriets interna länkar öppnas huvudsakligen i samma webbläsarfönster. Externa länkar öppnas i ett nytt webbläsarfönster.

Nedladdningar av filer och läsprogram

För att läsa pdf-filer behöver du programmet Adobe Reader eller motsvarande program, som du kan ladda ner gratis.

Webbtjänsten tillhandahåller material som RSS-flöden.

Webbläsare och terminalutrustning

Webbplatsen är gjord med följsam webbdesign och dess innehåll anpassas alltså enligt terminalutrustningen. Sidorna ser bäst ut då man använder en nyare webbläsare. Webbplatsen kan också användas med äldre webbläsare men då är inte alla egenskaper nödvändigtvis tillgängliga fullt ut.

Kakor på webbplats

Se närmare information om kakor på vår webbplats.

Kommentarer och ytterligare information

Kommentarer om sidorna kan ges till ministeriets informationsenhet, adress viestinta.om(at)gov.fi. Också den blankett för kommentarer som finns på våra sidor kan användas för ändamålet. Se till att inte uppge konfidentiella eller känsliga uppgifter på responsblanketten, såsom personbeteckning.

Officiell post skall skickas till registratorskontorets e-postadress.

Ytterligare information om ministeriets webbtjänst fås av kommunikationsenheten.

Sociala medier och RSS-flöden

Du kan följa justitieministeriets nyheter och aktuella ärenden även på Twitter, LinkedIn och Instagram.
Justitieministeriet i sociala medier

Du kan prenumerera på justitieministeriets pressmeddelanden, nyheter, tal och kolumner via RSS. När länken består av en kolumnrubrik, ska källan anges tydligt. Rubriklänkar får användas enbart i sammanhang som överensstämmer med god sed och de får inte kopplas ihop med avgiftsbelagda tjänster.

Justitieministeriet strävar efter att garantera innehållets riktighet i RSS, men svarar dock inte för eventuella inexaktheter eller fel i texterna.

Användningsvillkor

Läs dessa användningsvillkor noga. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningsvillkoren som sådana.

Upphovsrätt och länkningspolicy

Rätten till allt text- och bildmaterial och övrigt material som publiceras på webbplatsen innehas av justitieministeriet, om inte något annat anges. Om en bild som finns på webbplatsen har tagits av någon extern instans, anges fotografens namn.

Webbplatsens textmaterial kan användas fritt och länkar till sidorna får skapas förutsatt att källan uppges. Om annan användning av materialet måste alltid avtalas särskilt med justitieministeriets kommunikationsenhet.

Bifogade filer får inte utan tillstånd distribueras vidare någon annanstans än på justitieministeriets webbplats. Att länka till enskilda bilder är förbjudet.

Juridiskt förbehåll

Justitieministeriet ansvarar för webbplatsen. 

Justitieministeriet strävar efter att innehållet på webbplatsen är så tillförlitligt och aktuellt som möjligt. Justitieministeriet  ansvarar inte för kostnader eller skador som orsakas användaren till följd av eventuella fel i innehållet på webbplatsen. Ministeriet ansvarar inte heller för sådana olägenheter som beror på tekniska störningar eller för sådant material som har producerats externt och som webbplatsen har länkar till.

När du via en länk går över till en annan webbplats tillämpas den webbplatsens egna användningsvillkor. Justitieministeriet ansvarar inte för uppdateringen av utomstående parters webbplatser, publikationerna på dessa webbplatser eller tillförlitligheten i informationen på webbplatserna. En länk från justitieministeriets webbplats till en utomstående webbplats innebär inte att justitieministeriet  på något sätt ansvarar för webbplatsens verksamhet eller för produkter eller tjänster som erbjuds eller nämns på den webbplatsen.

Justitieministeriet har rätt, men inte skyldighet, att följa och se över sådana delar av webbplatsen där användarna överför eller förmedlar meddelanden samt innehållet i denna kommunikation. Justitieministeriet ansvarar inte för kommunikationens innehåll oberoende av om lagar som gäller upphovsrätt, ärekränkning, integritet eller andra lagar tillämpas på det. Justitieministeriet kan efter eget omdöme avlägsna sådant material som användare fört in på webbplatsen och som det anser vara osakligt.

Justitieministeriet betalar inte ersättning eller arvode för användningen av en webbplats eller den information som erbjuds genom webbplatsen. Innehavaren till en webbplats beviljar justitieministeriet  rätten att utan något arvode obegränsat och globalt använda och bearbeta allt sådant material.

Justitieministeriet kan inte garantera konfidentialiteten för meddelanden som skickas i öppna nät. Användarna bör undvika att skicka konfidentiella uppgifter per e-post.

Webbplatsens material kan inte betraktas som ett erbjudande, en uppmaning eller en utfästelse som är bindande för justitieministeriet.

Justitieministeriet förbehåller sig rätten att uppdatera, se över och ändra användningsvillkoren och webbplatsens innehåll och utseende. Användaren uppmanas att med jämna mellanrum kontrollera de gällande användningsvillkoren på denna sida. Justitieministeriet har när som helst rätt att utan anmälan avbryta webbplatsens verksamhet till exempel på grund av service-, reparations- eller uppdateringsåtgärder.

Användaren förbinder sig att till fullt belopp ersätta all eventuell skada som han eller hon orsakat genom verksamhet som strider mot användningsvillkoren.

Om något av dessa användningsvillkor anses strida mot en tvingande bestämmelse i lag eller på något annat sätt är ogenomförbart inverkar detta dock inte i övrigt på giltigheten i dessa användningsvillkor.

På användningsvillkoren och tolkningen av dem tillämpas finsk lagstiftning, med undantag för bestämmelserna om lagval.