Språkliga rättigheter

Justitieministeriet har till uppgift att främja förverkligandet av de språkliga rättigheterna: Justitieministeriet följer upp tillämpningen och verkställigheten av språklagen, ger rekommendationer och vid behov tar initiativ eller vidtar andra åtgärder för att rätta till olägenheter. Språkliga rättigheter hör till individens rättigheter. Myndigheterna, såsom kommunerna, och andra som sköter offentliga uppgifter har skyldigheter som grundar sig på de språkliga rättigheterna. Var och en ska få service på sitt eget språk. De språkliga rättigheterna är inte bundna till finskt medborgarskap. Medborgare i andra länder har samma rätt som en finsk medborgare att använda finska eller svenska hos myndigheterna.

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter ansvarar för att främja och följa förverkligandet av de språkliga rättigheterna.

Språkliga rättigheter

Kontaktuppgifter

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

Finska och svenska: språkrättsråd Corinna Tammenmaa, tfn. 029 5150 181, överinspektör Vava Lunabba, tfn. 029 5150 136
Same frågor: konsultativ tjänstemän Satu Kaskinen, tfn. 029 5150 322, överinspektör Maria Soininen, tfn. 029 5150 067
Teckenspråk: överinspektör Maria Soininen, tfn. 029 5150 067

e-post: fornamn.efternamn(a)om.fi

Nationalspråksstrategi

 

Språkliga rättigheter