Hoppa till innehåll
Media

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
En internationell utredning om skuldkonvertering i anslutning till företagsarrangemang och insolvens har färdigställts

justitieministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 30.1.2018 9.13
Pressmeddelande 39/2018

Med tanke på Finlands konkurrenskraft är det nödvändigt att företagsfinansieringens utveckling beaktas i lagstiftningen. Resultaten av den nya utredningen kommer att tillämpas då behovet av att ändra bolags- och insolvenslagstiftningen bedöms.

Finansbranschen genomgår betydande omvälvningar som anknyter till internationalisering, revidering av bestämmelserna om kapital- och obligationsmarknaden samt skärpta finansieringsvillkor för företag till följd av finanskrisen. För att det mål i statsminister Sipiläs regeringsprogram som gäller främjande av sysselsättning och konkurrenskraft ska kunna nås, måste lagstiftningen i Finland erbjuda företag och investerare en stabil och flexibel bolags- och insolvensrättslig ram.

Utredningen är avsedd för bedömning av de utvecklingsbehov och möjligheter som hänför sig till den nationella lagstiftningen om företagssanering och företagsarrangemang. Rapporten, som har utarbetats för bedömning av lagstiftningsbehov och lagstiftningsinstrument, bygger på en omfattande internationell utredning om bolags-, insolvens- och företagsarrangemangslagstiftningen i sådana jämförelsestater som är viktiga för Finland.

Innehållet i utredningen

De centrala forskningsfrågorna i utredningen återfinns inom områdena för bolags- och insolvensrätt i den finländska rättsområdesindelningen. Jämförelsestater i utredningen är Sverige, Danmark, Storbritannien, Förenta staterna, Nederländerna, Tyskland, Frankrike och Schweiz. Utredningen omfattar förutom en internationell jämförelse också en beskrivning av den rättsliga situationen i Finland och en sammanfattning med idéer om vilka aspekter som bör beaktas om bestämmelser om skuldkonvertering tas in i den finländska insolvens- och bolagslagstiftningen.

Vad innebär skuldkonvertering?

Internationellt definieras skuldkonvertering som omorganisering av kapitalstrukturen, vilket innebär att borgenärerna omvandlar eller byter ut en del av bolagets skuldbelopp till aktier eller aktiekapital i gäldenärsbolaget. Sätten att konvertera skulder varierar mellan olika stater, men konverteringen resulterar alltid i att skulden upphör eller minskar. Begreppet skuldkonvertering finns inte i Finlands lagstiftning.

Utredningen har gjorts inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2017. Rapporten har utarbetats av Jyrki Tähtinen, Robert Peldán och Joonas Dammert från Borenius Advokatbyrå Ab.

Utredningen Kansainvälinen selvitys velkakonversion ulottuvuuksista yritysjärjestelyiden ja maksukyvyttömyystilanteiden näkökulmasta (på finska)

Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet: tietokayttoon.fi

Ytterligare information: 

Borenius Advokatbyrå Ab

Jyrki Tähtinen, advokat, tfn  040 040 6509, e-post: jyrki.tahtinen(at)borenius.com

Robert Peldán, advokat, tfn 050 341 5481, e-post: robert.peldan(at)borenius.com

Justitieministeriet

Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 074, [email protected] / Markus Tervonen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 220, [email protected]

Tillbaka till toppen