Hoppa till innehåll
Media

Rådet för bedömning av lagstiftningen
Jämnare könsfördelning i börsbolag: Främjar ändringen jämställdheten i betydande grad?

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 8.5.2024 11.48 | Publicerad på svenska 12.6.2024 kl. 11.46
Pressmeddelande 288

I regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, lagen om andelslag och handelskammarlagen har man på ett mångsidigt sätt bedömt konsekvenserna för företagen. Propositionen uppfyller väl kraven i anvisningarna om konsekvensbedömning vid lagberedning. Även forskningsdata har utnyttjats vid bedömningen. Konsekvenserna för företagen och för jämställdheten mellan könen bör dock ännu preciseras.

Genom de föreslagna ändringarna genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv om en jämnare könsfördelning bland styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder. Personer av det underrepresenterade könet ska inneha minst 40 procent av posterna som icke verkställande styrelseledamot. Skyldigheterna gäller också motsvarande andelslag.

Enligt propositionen är syftet med de föreslagna bestämmelserna att främja jämställdheten mellan kvinnor och män i de högsta ledningsuppgifterna i bolag som omfattas av tillämpningsområdet. Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att i propositionen kunde ytterligare beskrivas om ändringen är betydande i förhållande till nuläget när det gäller att främja jämställdheten i börsbolagens styrelser.

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att val i anslutning till användningen av det nationella handlingsutrymmet och tilläggsreglering som överskrider miniminivån bör förtydligas i propositionen. Dessa lagstiftningslösningar kunde sammanfattas exempelvis i form av tabeller eller grafik.

I propositionen föreslås det att små och medelstora börsbolag ska undantas från de föreslagna bestämmelsernas tillämpningsområde när direktivet möjliggör det. Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att de föreslagna nationella bestämmelsernas genomslag bör bedömas i förhållande till direktivets mål. Hur inverkar de föreslagna bestämmelserna på ingripandet i diskriminering, och hur starkt samband har de föreslagna bestämmelserna med lagstiftningen om jämställdhet och likabehandling? Kan lösningen ha konsekvenser för små och medelstora företags produktivitet?

Rådet för bedömning av lagstiftningen har gett sitt utlåtande om regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, lagen om andelslag och handelskammarlagen (projektnummer OM062:00/2017). Justitieministeriet lämnade propositionen till rådet per e-post den 25 april 2024.

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att utkastet till regeringens proposition uppfyller väl kraven i anvisningarna om konsekvensbedömning vid lagberedning. Rådet rekommenderar att utkastet till regeringens proposition kompletteras i enlighet med rådets utlåtande innan propositionen lämnas till riksdagen.

Ytterligare information: Annika Collin, ledande sakkunnig, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0295 160 589, och Meri Virolainen, bedömningsråd, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0295 160 202

Rådet för bedömning av lagstiftningen är ett självständigt och oberoende organ som lämnar utlåtanden om utkast till regeringens propositioner och konsekvensbedömningarna i dem.

Tillbaka till toppen