Hoppa till innehåll
Media

Ändringar som träder i kraft vid ingången av år 2016 inom justitieministeriets förvaltningsområde

justitieministeriet
Utgivningsdatum 18.12.2015 10.28
Pressmeddelande
Följande ändringar träder i kraft 1.1.2016.

Bestämmelserna om bevisning i domstolarna förnyas
Det som är nytt är till exempel att ett vittnes identitet ska kunna hemlighållas när det gäller vissa allvarliga brott. Därtill avstår man från bruket av vittnesed och i fortsättningen hörs alla vittnen under försäkran.
Pressmeddelande 14.12.2015

Överklagande av förvaltningsbeslut ändras
Tillämpningsområdet för omprövningsförfarandet utvidgas till nya ärendegrupper.
Besvär över förvaltningsdomstolens beslut till högsta förvaltningsdomstolen kräver besvärstillstånd i fler ärenden än för närvarande.
Pressmeddelande 4.12.2015

Domstolsavgifterna höjs
Domstolsavgifterna höjs så att de bättre motsvarar handläggningskostnaderna. I fortsättningen ska det i regel tas ut en avgift för handläggningen.
Pressmeddelande 10.12.2015

Erkännande av faderskap förenklas
Den nya faderskapslagen ger möjlighet att erkänna faderskap redan på rådgivningsbyrån. Samtidigt kan paret ingå ett avtal om gemensam vårdnad om barnet.
Pressmeddelande 8.12.2015

Försäkringsdomstolens sammansättningar vid avgörande lättas upp
Avsikten är bl.a. att förkorta handläggningstiderna. Också ändringssökandenas rätt att få information om sakkunnigläkarnas utlåtanden ska förbättras.
Pressmeddelande 2.12.2015

Handläggningen av asylärenden vid högsta förvaltningsdomstolen effektiviseras
Högsta förvaltningsdomstolen ska kunna fatta beslut om beviljande av besvärstillstånd i ärenden som gäller asyl i en sammansättning med två domare i stället för tre.
Pressmeddelande 10.12.2016

Handläggningen av internationella familjerättsliga ärenden och ärenden som gäller utlämning för brott ändras i början av 2016
Utlämningsärenden mellan Finland och de övriga EU-medlemsstaterna samt de övriga nordiska länderna koncentreras till Helsingfors tingsrätt. Detsamma gäller vissa internationella familjerättsliga ärenden.
Pressmeddelande 7.12.2015

Behandlingen av namnändringar förenklas
I fortsättningen behöver magistraterna inte begära utlåtande av nämnden för namnärenden om sådana namnändringsansökningar i fråga om vilka nämnden har skapat en tydlig tillämpningspraxis.
Pressmeddelande 10.12.2015

Lättare med företags- och investeringsverksamhet i personbolag
I bolagsavtalet av öppna bolag och kommanditbolag kan man på ett sätt som är bindande för bolagsmännen, i vissa fall komma överens om en över tio års bolagstid.
Pressmeddelande 10.12..2015

Utsökningsgäldenärens skyddade belopp justeras
Beloppet som lämnas till gäldenären vid utmätning av lön i utsökningen sänks med 0,4 procent. Justeringen baserar sig på förändringen i folkpensionsindexet.
Pressmeddelande 20.11.2015

Beloppet för gäldenärens levnadskostnader justeras i skuldsanering
De belopp som utgör oundgängliga levnadskostnader sänks med 0,4 procent. Justeringarna baserar sig på förändringen i folkpensionsindexet.
Pressmeddelande 20.11.2015

Arvodena som betalas till utredare i skuldsaneringsärenden höjs
Arvodena som betalas till en utredare som tingsrätten förordnat i en privatpersons skuldsaneringsärende höjs med 26 procent.
Pressmeddelande 14.12.2015

Närpes blir tvåspråkigt
Svenskspråkiga Närpes blir tvåspråkigt. Efter årsskiftet finns det inte längre enspråkigt svenska kommuner på fastlandet.
Pressmeddelande 13.5.2015

Ändringar i tingsrätternas kanslier och sammanträdesplatser
Mellersta Finlands tingsrätts sammanträdesplats i Äänekoski, Satakunta tingsrätts kansli i Raumo och Egentliga Tavastlands tingsrätts kansli och sammanträdesplats i Forssa dras in.
Justitieministeriets förordning 1347/2015
Jari Lindström
Tillbaka till toppen