Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp: Användning av videokonferensteknik vid domstolar förbättrar tillgången till rättssäkerhet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.2.2013 7.07
Pressmeddelande -

Enligt justitieministeriets arbetsgrupp bör användningen av videokonferensteknik utvidgas vid domstolarna. På detta sätt är det möjligt att effektivisera domstolarnas arbete, påskynda behandlingen av ärenden, minska parternas behov att resa och sänka kostnaderna för rättegångsförfarandet. Förutom domstolarna skulle verkningarna beröra åklagare, rättegångsbiträden, vittnen och parter.

Att videokonferenser används i allt högre grad är enligt arbetsgruppen viktigt också med tanke på rättssäkerhet. Vars och ens rätt till rättegång inom skälig tid och tillgång till rättssäkerhet är viktiga delar i en rättvis rättegång. Videokonferensteknik är ett nyttigt hjälpmedel, som för sin del stöder den regionala tillgången till rättssäkerhet och förkortar längden på rättegångar samt minskar kostnaderna.

Arbetsgruppen konstaterar att hovrätternas och förvaltningsdomstolarnas domkretsar redan nu är stora och att de sannolikt kommer att bli större. Också detta ökar behovet att använda videokonferensteknik.

Videokonferenstekniken ger möjlighet att höra en part trots långa avstånd, till och med då parten befinner sig i en annan stat. Till exempel ett vittne eller en sakkunnig behöver inte längre nödvändigtvis vara personligen närvarande vid sammanträdet, utan kan lämna sitt vittnesmål ellerutlåtande t.ex. i tingsrätten i sin hemstad, i en polisinrättning och i framtiden möjligen även i kommunernas samserviceställen eller advokatbyråers lokaler.

Arbetsgruppen anser att tekniken för dataöverföring och dataupptagning vid videokonferenser har utvecklats till en sådan nivå att man med hjälp av dem kan ordna ett förfarande som inte avsevärt avviker från traditionellt hörande.

För att utvidga användningen av videokonferenser och göra användningen flexiblare föreslår arbetsgruppen flera lagändringar. Det föreslås att även svaranden i ett brottmål ska kunna höras med anlitande av videokonferens när det är fråga om lindringare brott och svaranden har gett sitt samtycke till detta. För närvarande är detta inte möjligt. Hörande genom videokonferens skulle enligt arbetsgruppen även kunna användas vid vissa rättegångar som gäller allvarligare brott. Detta skulle minska behovet av fångtransporter och frigöra resurser.

I ärenden som gäller tagande i förvar ska en utlänning - åtminstone med partens samtycke - kunna höras i rätten med anlitande av videokonferens. Även ett ärende som gäller bestämmande av förvandlingsstraff för böter ska kunna behandlas med anlitande av videokonferens, om domstolen anser att detta är lämpligt.

Enligt arbetsgruppen ska hörande genom datanät vara möjligt också vid muntliga förhandlingar i förvaltningsdomstolarna.

Arbetsgruppen anser att utbildning och information samt utveckling av nya arbetsmetoder skulle kunna främja en aktiv användning av videokonferenser i domstolarna. Justitieministeriet har anskaffat videokonferensutrustning med HD-kvalitet till tingsrätterna, förvaltningsdomstolarna, hovrätterna, högsta domstolen, åklagarämbetet, fängelserna samt vissa andra ämbetsverk inom justitieförvaltningen.

Justitieministeriet och inrikesministeriet har främjat hörande genom videokonferens bl.a. genom att skapa en separat datakommunikationsförbindelse mellan polishus och tingsrätter. Förbindelsen möjliggör en informationssäker videoförbindelse bl.a. när den brottsmisstänkte hörs vid en ny behandling av ett häktningsärende eller vid andra tvångsmedelsärenden. Inrikesministeriet har anskaffat videokonferensutrustning till nästan alla polisinrättningar.

Enligt justitieministeriet används videokonferenser i allt högre grad när en part, ett vittne, en sakkunnig eller en annan person hörs vid domstolarna, både i hemlandet och utomlands. Detta medför ofta avsevärda besparingar när det gäller bevisningskostnader.

I fråga om hörande genom videokonferens har samarbetet mellan Finland och Estland kontinuerligt ökat, likaså annat internationellt samarbete. Användning av videokonferensteknik i rättegångar ingår också i närområdessamarbetet mellan Finland och Ryssland. Dessutom ger Finland internationell handräckning till rättsliga myndigheter i utlandet så att vittnen som befinner sig i Finland kan höras i rättegångar som pågår utomlands.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, regeringsrådet Heikki Liljeroos, tfn 02951 50428
arbetsgruppens sekreterare, regeringssekreterare Mika Risla, tfn 02951 50190
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen