Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår att promillegränsen vid yrkesmässig sjötrafik sänks

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.3.2011 10.00
Pressmeddelande -

Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår att promillegränsen för fylleri i sjötrafik vid yrkesmässig sjötrafik sänks från nuvarande en promille till 0,5 promille. Arbetsgruppen föreslår inga andra ändringar i promillegränserna. Arbetsgruppen konstaterar att sjötrafikens säkerhet har förbättrats trots ökningen i båttrafiken.

Reformen skulle gälla all gods- och passagerartrafik inom Finlands terriorialvatten. Om fartyget har införts i fartygsregistret eller inte ska inte ha någon betydelse. Den sänkta promillegränsen ska gälla även den som styr ett utländskt fartyg i yrkesmässig trafik. De nya bestämmelserna ska dessutom gälla personer som sköter uppgifter som väsentligt påverkar fartygets trafiksäkerhet.

Med yrkesmässig sjötrafik avses oftast gods- och passagerartrafik, men de nya bestämmelserna ska gälla även till exempel bogserbåtar, isbrytare, forskningsfartyg, sjöräddningsfartyg och polisbåtar.

Inom yrkestrafiken används i allmänhet större fartyg eller båtar än inom den övriga sjötrafiken, eller transporteras utomstående personer. Trafikidkare har också en särskild skyldighet att säkerställa och svara för andras säkerhet.

För närvarande gäller bestämmelserna om fylleri i sjötrafiken inte roddbåtar. Optimistjollar och andra små jollar ska även i fortsättningen jämställas med dessa. Det föreslås dock att bestämmelserna skärps såatt den allmänna gränsen om en promille för fylleri i sjötrafiken ska gälla även stora och snabba segeljollar.

Den allmänna promillegränsen för fylleri i sjötrafiken ska förbli oförändrad. Det är skäl att framhäva att rekvisitet för brott uppfylls redan med lägre promillehalter, om båtförarens förmåga till de prestationer som uppgiften kräver är nedsatt och omständigheterna är sådana att gärningen är ägnad att äventyra någon annans säkerhet. I dessa fall är det också straffbart att styra ett fartyg under påverkan av narkotika.

Arbetsgruppen anser att det finns ett genuint behov för denna reglering trots att bestämmelserna i praktiken tillämpas sällan. I situationer där det upptäcks att den som styr fartyget har druckit bör förfarandena utvecklas så att man i fortsättningen fäster större uppmärksamhet vid nedsatt prestation än för närvarande. I informationen och i utbildningen inom branschen bör mer än för närvarande betonas att även om promillehaltet är tydligt under en promille kan berusningstillståndet ändå leda till en fällande dom. Ett färskt exempel som rapporterats även i medierna är domen där en båtförare hade 0,6 promille alkohol i blodet.

Verksamhet som äventyrar andras säkerhet i sjötrafiken kan vara straffbart även som äventyrande av trafiksäkerheten. Bruk av narkotika i sjötrafiken uppfyller rekvisitet för straffbart bruk av narkotika.

Arbetsgruppen har till sitt förfogande haft en utredning enligt vilken det kunde konstateras att straffpraxisen är relativt konsekvent och att det inte finns några särskilda behov att revidera lagstiftningen.

Enligt arbetsgruppens åsikt skulle en mer omfattande användning av flytvästar på ett effektivt sätt främja säkerheten i sjötrafiken. Behovet av en reform som gäller användning av flytväst bör övervägas av kommunikationsministeriet.

I förslaget ingår två avvikande meningar. Två av arbetsgruppens medlemmar skulle vilja sänka promillegränsen för fylleri i sjötrafiken från en promille till 0,5. De anser att fartygets förare utöver straffbart bruk av narkotika alltid ska straffas också för fylleri i sjötrafiken.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, lagstiftningsrådet Matti Marttunen, tfn 09 160 67653
e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Arbetsgruppens betänkande

Tillbaka till toppen