Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp ska bedöma behoven av att ändra jordabalken

justitieministeriet
Utgivningsdatum 26.4.2022 11.29
Pressmeddelande

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda ett förslag till beredning av ändringar i jordabalken. Jordabalken innehåller bestämmelser om bland annat fastighetsköp och pantsättning av fastighet som säkerhet för skuld.

Jordabalken är till stora delar i kraft i samma form som vid dess ikraftträdande 1997. Omständigheterna i samband med fastighetsägande och omsättningen av fastigheter har förändrats väsentligt under den tid jordabalken varit i kraft. Elektronisk fastighetshandel har varit möjlig redan i nästan ett årtionde, men i praktiken har den utnyttjats i mycket liten utsträckning. Därför är det skäl att nu bedöma hur lagen fungerar och vilka ändringsbehov som finns.

Arbetsgruppen ska beakta sådana förändringar i omvärlden som har betydelse särskilt vid överlåtelse av fastigheter och inskrivningen av dem. Detta gäller i synnerhet bedömning av formkraven för överlåtelse av en fastighet och av överlåtelsesätten. Vid bedömningen beaktas kraven på tydlighet, förutsägbarhet och rättssäkerhet i fråga om fastighetsägande och de rättigheter som hänför sig till dem. Trots utvecklingsbehoven i fråga om e-tjänster ska det även i fortsättningen vara möjligt att göra fastighetsaffärer skriftligen. 

Bakom reformen ligger målet i statsminister Sanna Marins regeringsprogram att främja digitaliseringen av förvaltningen och samhället. 

Arbetsgruppens mandattid fortsätter till slutet av mars nästa år. Det har dessutom tillsatts en uppföljningsgrupp som ska följa upp och utvärdera arbetsgruppens arbete.

Ytterligare information: Markus Tervonen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 558, [email protected]

Bedömningspromemoria om behoven av att ändra jordabalken

Sammandrag av bedömningspromemorian om behoven av att ändra jordabalken

Tillbaka till toppen