Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp ska bereda en separat teckenspråkslag

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.10.2013 6.56
Pressmeddelande -

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda en allmän lag som ska skapa klarhet i de teckenspråkigas rättigheter.

De teckenspråkigas språkliga rättigheter har tryggats i grundlagen. Också speciallagstiftningen som reglerar olika förvaltningsområden innehåller flera bestämmelser om teckenspråk. Bestämmelserna är dock utspridda i lagstiftningen och det finns inget bestämt förvaltningsområde med ett tydligt huvudansvar för att utveckla tjänster för teckenspråkiga. Även FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess ratificering aktualiserar frågan om behovet av en separat lag.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson är nöjd med att de teckenspråkigas språkliga och kulturella rättigheter ska göras synligare.

Det är mycket viktigt att fästa uppmärksamhet vid de teckenspråkigas rättigheter och på bred front utveckla tjänster på teckenspråk. Åtgärder som riktar sig till småbarnsfostran är viktiga med tanke på språkutvecklingen hos barn som använder teckenspråk. Det finlandssvenska teckenspråket har också redan länge varit i en särskilt hotad ställning, konstaterar Henriksson.

En utredning om behovet av att stifta en separat teckenspråkslag inleddes vid justitieministeriet år 2012 på basis av en målsättning i regeringsprogrammet för statsminister Jyrki Katainens regering. Utlåtandena om justitieministeriets bedömningspromemoria sammanställdes i ett remissammandrag under sommaren 2013. Flera av remissinstanserna understödde förslaget om att stifta en separat lag om teckenspråk utöver att den gällande speciallagstiftningen ses över och utvecklas till den del det behövs.

Arbetsgruppens mandatperiod är 1.11.201317.4.2014. Målet är att stifta en allmän lag om teckenspråk under den pågående valperioden. Arbetsgruppen ska också se över den gällande speciallagstiftningen som berör de teckenspråkiga.

Arbetsgruppens ordförande är direktör Kirsi Pimiä från justitieministeriets enhet för demokrati, språk och grundläggande rättigheter. Medlemmarna i arbetsgruppen är lagstiftningsrådet Sten Palmgren från justitieministeriet, lagstiftningsrådet Marja Isomäki från finansministeriet, undervisningsrådet Jussi Pihkala från undervisnings- och kulturministeriet, juristen Maria Porko från social- och hälsovårdsministeriet, undervisningsrådet Leena Nissilä från Utbildningsstyrelsen, utvecklingschef Kaisa Alanne från Finlands Dövas Förbund rf och vice ordförande Janne Kankkonen från Finlandssvenska teckenspråkiga r.f.

Arbetsgruppens sekreterare är överinspektör Maria Soininen från justitieministeriet.

Ytterligare upplysningar:
överinspektör Maria Soininen, tfn 02951 50202
e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Tillbaka till toppen