Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp ska se över lagstiftningen om människohandel

justitieministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2011 11.35
Pressmeddelande -

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska utreda behovet att ändra lagstiftningen om människohandel inom sitt förvaltningsområde samt hur väl förfarandena i anslutning till människohandel fungerar.

Utnyttjande som är relaterat till människohandel förekommer särskilt inom organiserad prostitution samt inom arbetsmarknaden på branscher som använder utländsk arbetskraft.

Arbetsgruppen ska se över kriminaliseringen av människohandel med beaktande av EU:s direktiv om människohandel som antogs på våren 2011. Direktivet gäller bland annat förebyggande och bekämpande av människohandel. Arbetsgruppen ska klargöra gränsdragningen mellan människohandel och koppleri. Det har ansetts att bl.a. på grund av svårigheterna att skaffa bevis har vissa gärningar som borde betraktas som människohandelsbrott betraktats som koppleribrott.

Arbetsgruppen ska utreda ställningen av offren för koppleribrott i straffprocessen. I vissa sammanhang har det ansetts att kopplerioffrets ställning i straffprocessen förbättras, om han eller hon medges målsägandestatus. Arbetsgruppen ska dessutom utreda vilken juridisk roll offrets samtycke spelar samt behovet att förtydliga om lagstiftningen till denna del.

Andra frågor som ska utredas är gränsdragningen mellan människohandel och ockerliknande diskriminering i arbetslivet samt tillämpningen av juridiska personers straffansvar och näringsförbud i anslutning till dessa. Begreppet tvångsarbete samt dess betydelse i samband människohandel ska också preciseras.

Arbetsgruppen ska se över förfarandena i anslutning till skyddet av offren för människohandel och deras närstående, vittnen och andra som deltar i behandlingen av människohandelsbrott, bl.a. under rättegången, samt lägga fram nödvändiga utvecklingsförslag.

Behovet att se över lagstiftningen och förfarandena baserar sig särskilt på den nationella människohandelsrapportörens berättelse och riksdagens uttalanden med anledning av berättelsen samt slutrapporten av styrgruppen för den preciserade handlingsplanen mot människohandel. Behovet att utveckla lagstiftningen om människohandel har lyfts fram även i statsminister Jyrki Katainens regeringsprogram.

Arbetsgruppen ska slutföra sitt uppdrag före den 28 september 2012.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, lagstiftningsrådet Janne Kanerva, tfn 09 1606 7723, e-post: fö[email protected]

Närmare uppgifter om projektet (på finska)

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen