Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp utreder behovet att revidera lagstiftningen om förverkandepåföljder

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.2.2014 11.57
Pressmeddelande -

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att utreda om det finns behov att revidera den nationella lagstiftningen om förverkandepåföljder för att genomföra det kommande EU-direktivet som gäller förverkandepåföljder. Arbetsgruppen ska också utreda möjligheterna att tillämpa s.k. omvänd bevisbörda vid utvidgat förverkande av vinning av brott.

Med förverkandepåföljder avses förfaranden där egendom, till exempel ekonomisk vinning av ett brott, döms förverkad till staten utan ersättning.

Syftet med direktivet om frysning och förverkande av vinning av brott är att fastställa minimiregler för förverkande av vinning i samband med sådana brott som blivit föremål för harmonisering på EU-nivå.

Trots att Finlands lagstiftning redan nu huvudsakligen uppfyller direktivets krav, förutsätter vissa bestämmelser i direktivet dock ändringar i den nationella lagstiftningen. Detta gäller i synnerhet förverkandepåföljder som riktar sig mot tredje man.

Även enligt regeringsprogrammet bör man i syfte att bekämpa grå ekonomi utreda möjligheten att tillämpa omvänd bevisbörda när vinning av brott drivs in. Med omvänd bevisbörda avses den brottsmisstänktes skyldighet att bevisa det lagliga ursprunget av en viss egendom.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Jaakko Rautio, tfn 02951 50500

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen