Hoppa till innehåll
Media

Proposition med förslag om lagändringar som gäller äktenskapslagen överlämnas till riksdagen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.10.2015 13.32
Pressmeddelande

Riksdagen antog i december 2014 en ändring av äktenskapslagen genom vilken också par av samma kön kan ingå äktenskap. Ändringen av äktenskapslagen träder i kraft den 1 mars 2017.

Regeringen har i dag den 15 oktober lämnat en proposition till riksdagen med förslag till övriga lagändringar som ändringen av äktenskapslagen förutsätter. Vissa andra bestämmelserna behöver ändras så att de lämpar sig också för par av samma kön.

Den aktuella propositionen innehåller inga ändringar i lagarna som gäller socialskyddsförmåner eller social- och hälsovårdstjänster. En proposition om dem bereds vid social- och hälsovårdsministeriet och även den är avsedd att lämnas till riksdagen så att ändringarna kan träda i kraft i början av mars 2017.

Ett registrerat partnerskap ska kunna omvandlas till äktenskap

Enligt proposition kan makar som har registrerat sitt partnerskap från och med den 1 mars 2017 omvandla sitt registrerade partnerskap till äktenskap genom en gemensam anmälan. Ett registrerat partnerskap omvandlas således inte automatiskt till äktenskap. Parterna i ett registrerat partnerskap behöver inte heller först skilja sig för att kunna omvandla sitt förhållande till äktenskap.

Anmälan ska inlämnas till magistraten. Det ska inte finnas någon tidsfrist för att lämna in anmälan. Magistraten gör de behövliga ändringarna i uppgifterna i befolkningsdatasystemet på basis av anmälan. Enligt förslaget ska ett registrerat partnerskap vara giltigt som äktenskap från den dag då magistraten har tagit emot anmälan.

Möjligheten att omvandla förhållandet till äktenskap gäller endast partnerskap som har registrerats i Finland. Enligt propositionen skulle det vara problematiskt att göra det möjligt att i Finland genom anmälan omvandla också ett i utlandet registrerat partnerskap till äktenskap, eftersom registrerat partnerskap inte utgör ett enhetligt begrepp globalt sett.

Nya partnerskap ska inte längre registreras

Enligt propositionen ska par av samma kön inte längre kunna registrera sitt partnerskap. För andra delar ska lagen om registrerade partnerskap förbli i kraft. På partnerskap som registrerats före ändringen av äktenskapslagen tillämpas också i fortsättningen lagen om registrerade partnerskap. Detsamma gäller för partnerskap som registrerats i utlandet.

Ett registrerat partnerskap ska således kvarstå som en juridisk institution endast för personer av samma kön, men nya registrerade partnerskap ska inte längre uppstå. Efter att ändringen träder i kraft ska registrering av partnerskapet alltså inte vara ett alternativ till att ingå ett äktenskap.

Ändring i förutsättningarna för fastställande av transsexuella personers könstillhörighet

I lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet stryks kravet på att vara ogift, dvs. att en person som ansöker om fastställande av könstillhörigheten inte får vara gift eller leva i ett registrerat partnerskap.

I propositionen föreslås också att man stryker bestämmelsen om att äktenskapet förvandlas till registrerat partnerskap när könstillhörigheten fastställs.

Ändring i religionsfrihetslagen som gäller alla föräldrar

Enligt religionsfrihetslagen beslutar ett barns vårdnadshavare gemensamt om barnets religiösa ställning. Om vårdnadshavarna inte kommer överens om barnets religiösa ställning efter barnets födelse, kan dock barnets mor, som är vårdnadshavare, ensam besluta om barnets inträde i ett religionssamfund inom ett år från barnets födelse.

Enligt propositionen ska denna möjlighet till undantag strykas och i fortsättningen förutsätts att beslutet alltid fattas gemensamt av vårdnadshavarna. Om enighet inte nås och om en domstol inte fattat ett separat beslut om vårdnadshavarnas uppgiftsfördelning i detta ärende, förblir frågan vilket religiöst samfund barnet ska tillhöra oavgjord.

Inga ändringar i lagen om assisterad befruktning

I lagen om assisterad befruktning avses med par en kvinna och en man som lever tillsammans i äktenskap eller under äktenskapsliknande förhållanden. I lagen definieras dessutom den som får behandling som ett par, eller en kvinna som inte lever i äktenskap eller under äktenskapsliknande förhållanden. I propositionen föreslås inte att lagens tillämpningsområde utvidgas.

Adoption blir möjligt

I propositionen som i dag överlämnades till riksdagen ingår inga ändringar i adoptionslagen. Enligt adoptionslagen är det endast makar som kan adoptera gemensamt. När ändringen av äktenskapslagen trätt i kraft den 1 mars 2017 kan också makar av samma kön adoptera gemensamt.

Varje år har magistraterna registrerat ca 300 partnerskap. År 2014 fanns det 2 435 registrerade par i Finland.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsdirektör Antti Leinonen, tfn 02951 50264 (e-post: fö[email protected])
lagstiftningsrådet Outi Kemppainen, tfn 02951 50260 (e-post:[email protected]), och
lagstiftningsrådet Laura Määttänen, tfn 02951 50332 (e-post: [email protected])

(pdf, 0.19 Mt)
Jari Lindström
Tillbaka till toppen