Hoppa till innehåll
Media

Bedömning om sättet att välja nämndemän är klar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.2.2023 11.02
Pressmeddelande

Justitieministeriet har utarbetat en bedömningspromemoria som granskar sättet att välja nämndemän, det vill säga tingsrätternas lekmannamedlemmar. Granskningen gäller kandidatuppställningen, personvalet och utnämningen av nämndemän. Arbetet ingår i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering, enligt vilket ändringen av sättet att välja nämndemän ska utredas i syfte att stärka domstolarnas oberoende och opartiskhet.

Enligt regeringsprogrammet ska systemet med nämndemän bibehållas, vilket innebär att promemorian inte innehåller en bedömning om huruvida nämndemannasystemet borde bevaras eller slopas. De eventuella sätten att välja nämndemän har inte heller rangordnats i promemorian.

Nämndemännen kan delta i avgörandet av brottmål samt jordrättsmål och jordrättsärenden vid tingsrätterna. Det finns inga nämndemän vid hovrätterna, förvaltningsdomstolarna, de högsta domstolarna eller specialdomstolarna. 

Fler alternativ för valet av nämndemän

I nuläget väljs nämndemännen av kommunfullmäktige för en period som motsvarar fullmäktiges mandatperiod. De nämndemän som väljs i kommunen ska representera kommuninvånarnas ålders-, närings- och könsfördelning samt de språkliga förhållandena i kommunen. Som ett alternativ till det nuvarande utnämningsförfarandet genom kommunala myndigheter kan man överväga ett system där nämndemannauppdrag ledigförklaras av antingen Domstolsverket eller domstolarna.

Om man vill att kommunala myndigheter också i fortsättningen ska svara för kandidatuppställningen, kan kandidaterna ställas upp på basis av ansökningar eller anmälningar, konstateras det i bedömningspromemorian. Då är det också naturligast att de kommunala myndigheterna svarar för att utreda kandidaternas bakgrund. 

Det egentliga personvalet efter kandidatuppställningen kan göras genom lottning efter det att kandidaterna har konstaterats uppfylla behörighetsvillkoren för uppdraget. Ett annat alternativ till valet av personer kunde enligt bedömningspromemorian vara utnämningsförslag som lämnas efter bakgrundskontrollerna. Förslagen kan lämnas av antingen en kommunal myndighet eller en tingsrätt.

Själva utnämningen kunde skötas av statsrådet, högsta domstolen, hovrätterna, tingsrätterna, domarförslagsnämnden eller Domstolsverket. Om en helt ny nämnd eller ett annat organ skulle inrättas för att välja nämndemän, kan också utnämningen av nämndemän anförtros den nämnden. 

I bedömningspromemorian konstateras det att om sättet att välja nämndemän ändras, bör man samtidigt närmare bedöma bland annat antalet nämndemän samt utbildningsskyldigheten. I statsrådets redogörelse om rättsvården från november 2022 framförs som ett åtgärdsförslag att ändamålsenligheten hos nämndemannasystemet ska granskas som en helhet. 

Promemorian sänds på remiss nästa vecka när den svenska översättningen är klar.

Ytterligare information: 
Anne Hallavainio, regeringsråd, tfn 0295 150 049, [email protected]
Antti Leinonen, överdirektör, tfn 0295 150 264, [email protected]

Om sättet att välja nämndemän, bedömningspromemoria 

Tillbaka till toppen