Hoppa till innehåll
Media

Beredning av hovrätts- och förvaltningsdomstolsreform inleds

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.10.2011 10.00
Pressmeddelande -

- En reform av hovrätternas och förvaltningsdomstolarnas struktur ska beredas. Antalet hovrätter ska minskas med en och antalet förvaltningsdomstolar med två. Ett beslut om hur minskningarna riktas fattas senare.

Detta linjerar justitieminister Anna-Maja Henriksson efter att ha bekantat sig med utlåtandena som inkom under den omfattande remissbehandlingen av betänkandet av kommissionen som föreslog strukturreformen. Minister Henriksson besöker hovrätterna och förvaltningsdomstolarna inom den närmaste framtiden.

Enligt regeringsprogrammet ska ett tillräckligt omfattande nätverk av domstolarnas verksamhetsställen tryggas samt hovrätterna och förvaltningsdomstolarna och deras verksamhetsområden förnyas.

Justitieministern anser att det ur rättsskyddssynvinkel är nödvändigt att förnya hovrätts- och förvaltningsdomstolsnätverkets struktur. Ministern anser att kommissionens förslag uppfyller de mål som ställts upp i regeringsprogrammet och att det också med tanke på statsfinanserna är realistiskt. Genomförandet av projektet förutsätter ändringar i lagstiftningen.

Kommissionen som leddes av högsta domstolens president emeritus Leif Sevón överlämnade sitt betänkande i mars.

Enligt kommissionens förslag ska antalet hovrätter minskas med en och antalet förvaltningsdomstolar med två. Kommissionen föreslog att Östra Finlandshovrätt och Kouvola hovrätt sammanslås och att Kouvola och Kuopio förvaltningsdomstolar samt Uleåborgs och Rovaniemi förvaltningsdomstolar sammanslås. Efter reformen skulle det enligt förslaget finnas fem hovrätter och sex förvaltningsdomstolar i Finland.

Utlåtande om kommissionens förslag inbegärdes av 88 olika instanser och 73 utlåtanden inkom. Majoriteten av remissinstanserna ansåg att det är nödvändigt att utveckla domstolarnas struktur. Minskningen av antalet domstolar fick understöd, eftersom den bedömdes främja effektiviseringen av domstolsenheternas verksamhet, förbättringen av avgörandenas kvalitet och utvecklingen av personalen.

I synnerhet de remissinstanser mot vilka kommissionens ändringsförslag riktar sig motsatte sig förslaget. Åsikterna var mest delade i fråga om var de sammanslagna domstolarna ska förläggas. Därtill fäste några remissinstanser uppmärksamhet vid att avstånden till följd av reformen skulle bli längre.

Nästan alla remissinstanser understödde kommissionens förslag om utveckling av domstolsförfarandet och arbetsmetoderna.
- Utredningar i dessa frågor kommer att fortsätta, konstaterar justitieminister Henriksson.

Även kommissionens övriga förslag, såsom ändringar i domkretsarna och decentralisering av ärenden som för närvarande är centraliserade till en hovrätt, ska bedömas separat.

De nuvarande hovrätterna ligger i Åbo, Vasa, Östra Finlands hovrätt i Kuopio, Helsingfors, Kouvola och Rovaniemi. Antalet anställda: Helsingfors hovrätt 170, Åbo hovrätt 114, Vasa hovrätt 65, Östra Finlands hovrätt 52, Kouvolan hovrätt 51 och Rovaniemi hovrätt 46.

De regionala förvaltningsdomstolarna ligger i Helsingfors, Tavastehus, Kouvola, Kuopio, Uleåborg, Rovaniemi, Åbo och Vasa. Antalet anställda: Helsingfors 150, Tavastehus 50, Kouvola 30, Kuopio 44, Uleåborg 27, Rovaniemi 16, Åbo 49 och Vasa 75.

Ytterligare upplysningar:
biträdande avdelningschef Heikki Liljeroos, tfn 09 1606 7608, och utvecklingschef Ann-Mari Pitkäranta, tfn 09 1606 7915,
e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Sammandrag av utlåtandena

Pressmeddelande om kommissionens förslag

Kommissionens betänkande

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen