Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Det nya ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden effektiviserar verksamheten

Justitieministeriet
21.10.2021 13.31
Pressmeddelande

Ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden moderniseras. Målet är att minska det administrativa arbetet och därigenom minska kostnaderna i samband med förfaranden för konkurs- och företagssanering. En regeringsproposition om en ändring av lagen om ärendehanteringssystemet överlämnades i dag till riksdagen.

Ärendehanteringssystemet Kosti för konkurs- och företagssaneringsärenden förmedlar information till konkursombudsmannen för övervakning av konkursförvaltningen och saneringsförfarandet. Dessutom fungerar systemet som ett medel för kommunikation mellan boförvaltaren eller utredaren i ett företagssaneringsförfarande samt gäldenären och borgenärerna. Det är konkursombudsmannens som förvaltar ärendehanteringssystemet Kosti.

Avsikten med moderniseringen av ärendehanteringssystemet är bland annat att effektivisera det administrativa arbete som boförvaltaren och utredaren av företagssaneringsförfarandet utför. Systemet förväntas medföra ekonomiska besparingar för användarna när arbetsmetoderna utvecklas och en digital serviceplattform tas i bruk.

Användaravgiften täcker en del av kostnaderna för systemet

Enligt propositionen ska det i fortsättningen tas ut en avgift av de konkursbon och företagssaneringsgäldenärer som använder Kosti-systemet. Användaravgiften är 230 euro och den tas ut en gång. Avgiften tas ut av konkursboet eller företagssaneringsgäldenären när domstolen har fastställt en utdelningsförteckning för konkursboet eller ett saneringsprogram för den gäldenär som är föremål för företagssanering. 

Det är meningen att inkomsterna av användaravgifterna ska täcka hälften av kostnaderna för användningen och förvaltningen av ärendehanteringssystemet Kosti och dessutom kostnaderna för fakturering av användaravgifterna i sin helhet. Inkomsterna av användaravgiften beräknas uppgå till cirka 160 000 euro per år.

Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2023. Avsikten är att det nya systemet ska införas under 2022.


Mer information: Terhi Salmela, regeringsråd, tfn 0295 150 203, [email protected]


Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen